امروز: جمعه، 7 بهمن 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

02/30 1401
ICAO CODE IATA CODE Airport Type CITY
OIAW AWZ International Ahwaz
Flight Rules Traffic Permitted To Use
VFR & IFR Scheduled | Non-scheduled | Private
Latitude Longitude Elevation Magnetic Variation
312015N 0484537E 66' Feet 4° E

Airport Runway Information

Ident Dimensions Surface Elevation ILS ILS Frequency
12 3397 x 45 Asphalt 65.2' - -
30 3397 x 45 Asphalt 58.5' IAWZ 109.900 MHZ
ATC Position Position Callsign Frequency 1 Frequency 2 Frequency 3
TWR Ahwaz Tower 120.85 121.1 121.5
ATIS Ahwaz Information 126.4 - -
 • دسته بندی: فرودگاه
  بازدیدها: 122 نظرات: 0 نویسنده: Abbas
  تگ های مطلب :

  MAP View

  Qasem SOLEYMANI Airport Scheduled Flights

  Logo
  Airline
  Flight Number
  Origin
  Destination
  Flight Time
  Zagros Airlines IZG4009 OIBK OIAW 01:30
  Zagros Airlines IZG4021 OIII OIAW 01:00
  Zagros Airlines IZG4017 OIII OIAW 01:00
  Zagros Airlines IZG4113 OIMM OIAW 02:00
  Caspian Airlines CPN012 OIII OIAW 00:50
  Caspian Airlines CPN018 OIII OIAW 00:50
  Caspian Airlines CPN020 OIII OIAW 00:50
  Caspian Airlines CPN6970 OIII OIAW 00:50
  Caspian Airlines CPN6912 OIMM OIAW 01:50
  Varesh Airlines VRH5852 OIII OIAW 01:00
  Taban Air TBN6275 OIII OIAW 01:00
  Taban Air TBN6245 OIII OIAW 01:00
  Sepehran Airlines SHI4304 OIII OIAW 01:10
  Sepehran Airlines SHI4328 OIII OIAW 01:10
  Sepehran Airlines SHI4338 OIMM OIAW 01:55
  Saha Airlines IRZ154 OIII OIAW 00:55
  Saha Airlines IRZ150 OIII OIAW 00:55
  Qeshm Air QSM1210 OIII OIAW 00:55
  Qeshm Air QSM1228 OIIP OIAW 01:05
  Qeshm Air QSM1284 OITT OIAW 01:30
  Mahan Air IRM4564 OIBP OIAW 01:15
  Mahan Air IRM4586 OIII OIAW 01:10
  Mahan Air IRM1096 OIII OIAW 01:10
  Mahan Air IRM1060 OIII OIAW 01:10
  Kish Air KIS7031 OIII OIAW 01:00
  Karun Airlines KRU2530 OIBS OIAW 01:20
  Karun Airlines KRU2542 OIBV OIAW 01:40
  Karun Airlines KRU2622 OIFM OIAW 00:40
  Karun Airlines KRU2624 OIFM OIAW 00:40
  Karun Airlines KRU2632 OIGG OIAW 01:20
  Karun Airlines KRU2612 OIII OIAW 01:00
  Karun Airlines KRU2614 OIII OIAW 01:00
  Karun Airlines KRU2642 OIII OIAW 01:00
  Karun Airlines KRU2620 OIII OIAW 01:00
  Karun Airlines KRU2604 OIII OIAW 01:00
  Karun Airlines KRU2644 OIII OIAW 01:00
  Karun Airlines KRU2618 OIII OIAW 01:00
  Karun Airlines KRU2600 OIII OIAW 01:00
  Karun Airlines KRU2616 OIII OIAW 01:00
  Karun Airlines KRU2630 OIKB OIAW 01:35
  Karun Airlines KRU2580 OISS OIAW 01:15
  Karun Airlines KRU2626 OIYY OIAW 01:00
  Karun Airlines KRU2510 OIZH OIAW 02:00
  Iran Aseman Airlines IRC3873 OIFM OIAW 00:55
  Iran Aseman Airlines IRC832 OIII OIAW 01:10
  Iran Aseman Airlines IRC830 OIII OIAW 01:10
  Iran Aseman Airlines IRC837 OIMM OIAW 02:00
  Iran Aseman Airlines IRC3871 OINR OIAW 02:00
  Iran Aseman Airlines IRC3975 OINZ OIAW 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC3828 OISS OIAW 01:05
  Iran Aseman Airlines IRC3890 OISS OIAW 01:25
  Iran Air IRA411 OIII OIAW 01:20
  Iran Air IRA419 OIII OIAW 01:25
  Iran Air IRA3471 OIII OIAW 01:50
  Iran Air IRA3373 OIII OIAW 01:50
  Iran Air IRA335 OIMM OIAW 02:00
  Iran Air IRA3387 OISS OIAW 01:30
  Iran Airtour IRB956 OIII OIAW 01:15
  Iran Airtour IRB988 OIII OIAW 01:15
  Iran Airtour IRB954 OIMM OIAW 02:00
  ATA Airlines TBZ5635 OIII OIAW 01:00
  ATA Airlines TBZ5673 OIII OIAW 01:00
  ATA Airlines TBZ5627 OIII OIAW 01:00
  ATA Airlines TBZ5641 OIMM OIAW 02:00
  Logo
  Airline
  Flight Number
  Origin
  Destination
  Flight Time
  Zagros Airlines IZG4008 OIAW OIBK 01:30
  Zagros Airlines IZG4020 OIAW OIII 01:00
  Zagros Airlines IZG4016 OIAW OIII 01:00
  Zagros Airlines IZG4112 OIAW OIMM 02:00
  Caspian Airlines CPN013 OIAW OIII 00:50
  Caspian Airlines CPN019 OIAW OIII 00:50
  Caspian Airlines CPN021 OIAW OIII 00:50
  Caspian Airlines CPN6971 OIAW OIII 00:50
  Caspian Airlines CPN6913 OIAW OIMM 01:40
  Varesh Airlines VRH5853 OIAW OIII 01:00
  Taban Air TBN6276 OIAW OIII 01:00
  Taban Air TBN6246 OIAW OIII 01:00
  Sepehran Airlines SHI4305 OIAW OIII 01:10
  Sepehran Airlines SHI4329 OIAW OIII 01:10
  Saha Airlines IRZ155 OIAW OIII 00:55
  Saha Airlines IRZ151 OIAW OIII 00:55
  Qeshm Air QSM1211 OIAW OIII 00:55
  Qeshm Air QSM1285 OIAW OITT 01:30
  Qeshm Air QSM1229 OIAW OIIP 01:00
  Mahan Air IRM4587 OIAW OIII 01:10
  Mahan Air IRM4563 OIAW OISS 01:05
  Mahan Air IRM1097 OIAW OIII 01:10
  Mahan Air IRM4565 OIAW OIBP 01:15
  Mahan Air IRM1061 OIAW OIII 01:10
  Kish Air KIS7030 OIAW OIII 01:00
  Karun Airlines KRU2613 OIAW OIII 00:55
  Karun Airlines KRU2643 OIAW OIII 00:55
  Karun Airlines KRU2615 OIAW OIII 00:55
  Karun Airlines KRU2601 OIAW OIII 00:55
  Karun Airlines KRU2531 OIAW OIBS 01:30
  Karun Airlines KRU2621 OIAW OIII 00:55
  Karun Airlines KRU2619 OIAW OIII 00:55
  Karun Airlines KRU2631 OIAW OIKB 01:20
  Karun Airlines KRU2581 OIAW OISS 01:15
  Karun Airlines KRU2511 OIAW OIZH 02:00
  Karun Airlines KRU2543 OIAW OIBV 01:40
  Karun Airlines KRU2605 OIAW OIII 00:55
  Karun Airlines KRU2645 OIAW OIII 00:55
  Karun Airlines KRU2633 OIAW OIGG 01:10
  Karun Airlines KRU2617 OIAW OIII 00:55
  Karun Airlines KRU2623 OIAW OIFM 00:40
  Karun Airlines KRU2625 OIAW OIFM 00:40
  Karun Airlines KRU2627 OIAW OIYY 01:00
  Iran Aseman Airlines IRC836 OIAW OIMM 01:50
  Iran Aseman Airlines IRC3829 OIAW OISS 01:05
  Iran Aseman Airlines IRC3870 OIAW OINR 02:00
  Iran Aseman Airlines IRC3872 OIAW OIFM 00:55
  Iran Aseman Airlines IRC3974 OIAW OINZ 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC3891 OIAW OISS 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC831 OIAW OIII 01:10
  Iran Aseman Airlines IRC833 OIAW OIII 01:10
  Iran Air IRA410 OIAW OIII 01:15
  Iran Air IRA418 OIAW OIII 01:20
  Iran Air IRA334 OIAW OIMM 02:00
  Iran Air IRA3386 OIAW OISS 01:20
  Iran Air IRA3470 OIAW OIII 01:45
  Iran Air IRA3372 OIAW OIII 01:40
  Iran Airtour IRB957 OIAW OIII 01:15
  Iran Airtour IRB955 OIAW OIMM 02:00
  Iran Airtour IRB989 OIAW OIII 01:15
  ATA Airlines TBZ5636 OIAW OIII 01:00
  ATA Airlines TBZ5628 OIAW OIII 01:00
  ATA Airlines TBZ5674 OIAW OIII 01:00
  ATA Airlines TBZ5640 OIAW OIMM 01:50
  برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.