امروز: چهارشنبه، 16 آذر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-TAL53625McDonnellMD83199923.3ActiveATA
2EP-TAM53465McDonnellMD83199427.11CheckATA
3EP-TAN53520McDonnellMD83199428.7ActiveATA
4EP-TAO53597McDonnellMD83199823.11ActiveATA
5EP-TAP53466McDonnellMD83199823.11ActiveATA
6EP-TAQ53488McDonnellMD83199626.8ActiveATA
7EP-TAR53198McDonnellMD83199131.8ActiveATA
8EP-TAS49986McDonnellMD83199131.8CheckATA
9EP-EMA145253EmbraerE145200022.8CheckATA
10EP-EMB145282EmbraerE145200022.5ActiveATA
11EP-EMC145564EmbraerE145200220.1CheckATA
12EP-TAG28997BoeingB735199824.9CheckATA
13EP-TAF25995BoeingB733199329.8CheckATA
14EP-TAB362AirbusA320199230.3StoredATA
15EP-TAC405AirbusA320199329.1ActiveATA
16EP-TAD361AirbusA320199230.3CheckATA

Fleet Size = 16   |   Fleet average age = 26.6

ATA Airlines Scheduled Flights

Logo
Airline
Flight Number
Origin
Destination
Flight Time
ATA Airlines TBZ5696 OIAA OIII 01:00
ATA Airlines TBZ5636 OIAW OIII 01:00
ATA Airlines TBZ5628 OIAW OIII 01:00
ATA Airlines TBZ5674 OIAW OIII 01:00
ATA Airlines TBZ5640 OIAW OIMM 01:50
ATA Airlines TBZ5688 OIBB OIII 01:20
ATA Airlines TBZ5653 OIBK OIFM 01:20
ATA Airlines TBZ5660 OIBK OIII 01:40
ATA Airlines TBZ5713 OIBK OIII 01:40
ATA Airlines TBZ5715 OIBK OIII 01:40
ATA Airlines TBZ5654 OIFM OIBK 01:20
ATA Airlines TBZ5650 OIFM OIMM 01:30
ATA Airlines TBZ5694 OIFM OIII 01:00
ATA Airlines TBZ5614 OIFM OIII 01:00
ATA Airlines TBZ5705 OIGG OIII 01:00
ATA Airlines TBZ5668 OIII OITT 01:00
ATA Airlines TBZ5635 OIII OIAW 01:00
ATA Airlines TBZ5677 OIII OITR 01:00
ATA Airlines TBZ5629 OIII OIMM 01:20
ATA Airlines TBZ5693 OIII OIFM 01:00
ATA Airlines TBZ5673 OIII OIAW 01:00
ATA Airlines TBZ5619 OIII OIMM 01:20
ATA Airlines TBZ5613 OIII OIFM 01:00
ATA Airlines TBZ5610 OIII OITT 01:00
ATA Airlines TBZ5627 OIII OIAW 01:00
ATA Airlines TBZ5602 OIII OITT 01:00
ATA Airlines TBZ5698 OIII OIMM 01:20
ATA Airlines TBZ5691 OIII OIKQ 01:50
ATA Airlines TBZ5659 OIII OIBK 01:45
ATA Airlines TBZ5623 OIII OISS 01:20
ATA Airlines TBZ5712 OIII OIBK 01:45
ATA Airlines TBZ5687 OIII OIBB 01:30
ATA Airlines TBZ5633 OIII OITL 01:00
ATA Airlines TBZ5681 OIII OIKB 01:45
ATA Airlines TBZ5689 OIII OIKQ 01:50
ATA Airlines TBZ5608 OIII OITT 01:00
ATA Airlines TBZ5714 OIII OIBK 01:45
ATA Airlines TBZ5700 OIII OIKQ 01:50
ATA Airlines TBZ5646 OIII OITT 01:00
ATA Airlines TBZ5656 OIII OIMS 01:00
ATA Airlines TBZ5702 OIII OITT 01:00
ATA Airlines TBZ5704 OIII OIGG 01:00
ATA Airlines TBZ5604 OIII OITT 01:00
ATA Airlines TBZ5695 OIII OIAA 01:00
ATA Airlines TBZ5680 OIII OITR 01:00
ATA Airlines TBZ5606 OIII OITT 01:00
ATA Airlines TBZ5682 OIKB OIII 01:50
ATA Airlines TBZ5692 OIKQ OIII 01:50
ATA Airlines TBZ5690 OIKQ OIII 01:50
ATA Airlines TBZ5701 OIKQ OIII 01:50
ATA Airlines TBZ5699 OIMM OIII 01:20
ATA Airlines TBZ5649 OIMM OIFM 01:30
ATA Airlines TBZ5707 OIMM OISS 01:40
ATA Airlines TBZ5663 OIMM OITR 02:00
ATA Airlines TBZ5616 OIMM OITT 01:50
ATA Airlines TBZ5630 OIMM OIII 01:20
ATA Airlines TBZ5620 OIMM OIII 01:20
ATA Airlines TBZ5641 OIMM OIAW 02:00
ATA Airlines TBZ5655 OIMS OIII 01:00
ATA Airlines TBZ5706 OISS OIMM 01:40
ATA Airlines TBZ5624 OISS OIII 01:25
ATA Airlines TBZ5634 OITL OIII 01:00
ATA Airlines TBZ5678 OITR OIII 01:00
ATA Airlines TBZ5664 OITR OIMM 02:00
ATA Airlines TBZ5679 OITR OIII 01:00
ATA Airlines TBZ5601 OITT OIII 01:00
ATA Airlines TBZ5667 OITT OIII 01:00
ATA Airlines TBZ5607 OITT OIII 01:00
ATA Airlines TBZ5615 OITT OIMM 01:50
ATA Airlines TBZ5609 OITT OIII 01:00
ATA Airlines TBZ5603 OITT OIII 01:00
ATA Airlines TBZ5703 OITT OIII 01:00
ATA Airlines TBZ5647 OITT OIII 01:00
ATA Airlines TBZ5605 OITT OIII 01:00