امروز: جمعه، 7 بهمن 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-CFM11394FokkerF100199230.9ActiveIran Air
2EP-CFR11383FokkerF100199230.9ActiveIran Air
3EP-IDF11298FokkerF100199032.2ActiveIran Air
4EP-IDG11302FokkerF100199131.11StoredIran Air
5EP-ICD24134BoeingB742198834.4ActiveIran Air
6EP-ITA1386ATRAT7620176CheckIran Air
7EP-ITB1389ATRAT7620176CheckIran Air
8EP-ITC1390ATRAT7620175.6CheckIran Air
9EP-ITD1391ATRAT7620166CheckIran Air
10EP-ITE1424ATRAT7620175.5CheckIran Air
11EP-ITF1431ATRAT7620175.4ActiveIran Air
12EP-ITG1477ATRAT7620175.1CheckIran Air
13EP-ITI1489ATRAT7620184.1CheckIran Air
14EP-ITJ1494ATRAT7620184.1ActiveIran Air
15EP-ITK1503ATRAT7620184.7CheckIran Air
16EP-ITL1504ATRAT7620184.8CheckIran Air
17EP-ITM1510ATRAT7620184.6ActiveIran Air
18EP-ITH1478ATRAT7620175.1CheckIran Air
19EP-IJA1540AirbusA33220148.7ActiveIran Air
20EP-IJB1586AirbusA33220148.2ActiveIran Air
21EP-IFA7418AirbusA32120166.2ActiveIran Air
22EP-IEB575AirbusA320199627GroundIran Air
23EP-IED345AirbusA320199230.7GroundIran Air
24EP-IEE303AirbusA320199230.11ActiveIran Air
25EP-IEF312AirbusA320199230.1ActiveIran Air
26EP-IEG2054AirbusA320200319.7CheckIran Air
27EP-IEQ1679AirbusA319200220.11ActiveIran Air
28EP-IEP1654AirbusA319200221CheckIran Air
29EP-IER1753AirbusA319200220.7StoredIran Air
30EP-IBK671AirbusA310199329.11ActiveIran Air
31EP-IBL436AirbusA310198735.8GroundIran Air
32EP-IBG299AirbusA30B198438.5ActiveIran Air
33EP-IBH302AirbusA30B198438.2StoredIran Air
34EP-IBI151AirbusA30B198141.7StoredIran Air
35EP-IBJ256AirbusA30B198339.8StoredIran Air
36EP-IBS80AirbusA30B198042.11CheckIran Air
37EP-IBA723AirbusA306199329.1ActiveIran Air
38EP-IBB727AirbusA306199429CheckIran Air
39EP-IBC632AirbusA306199230.1ActiveIran Air
40EP-IBD696AirbusA306199329.9CheckIran Air

Fleet Size = 40   |   Fleet average age = 20.8

Iran Air Scheduled Flights

Logo
Airline
Flight Number
Origin
Destination
Flight Time
Iran Air IRA264 OIAA OIII 01:15
Iran Air IRA356 OIAA OIMM 02:10
Iran Air IRA3344 OIAA OISS 01:25
Iran Air IRA3416 OIAD OIII 01:25
Iran Air IRA3414 OIAD OIII 01:25
Iran Air IRA410 OIAW OIII 01:15
Iran Air IRA418 OIAW OIII 01:20
Iran Air IRA334 OIAW OIMM 02:00
Iran Air IRA3386 OIAW OISS 01:20
Iran Air IRA3470 OIAW OIII 01:45
Iran Air IRA3372 OIAW OIII 01:40
Iran Air IRA3396 OIBA OIKB 01:00
Iran Air IRA406 OIBB OIII 01:35
Iran Air IRA408 OIBB OIII 01:30
Iran Air IRA3352 OIBK OIKB 00:55
Iran Air IRA3360 OIBK OIKB 00:55
Iran Air IRA237 OIBL OISS 01:00
Iran Air IRA3408 OICC OIII 01:25
Iran Air IRA3410 OICC OIII 01:25
Iran Air IRA3350 OICI OIII 01:35
Iran Air IRA3464 OICK OIII 01:30
Iran Air IRA3311 OIFM OIII 01:25
Iran Air IRA3383 OIFM OIKB 02:15
Iran Air IRA3335 OIFM OIII 01:25
Iran Air IRA3313 OIFM OIII 01:25
Iran Air IRA3349 OIFM OIII 01:20
Iran Air IRA470 OIFM OISS 01:10
Iran Air IRA3330 OIGG OIII 01:10
Iran Air IRA3332 OIGG OIII 01:10
Iran Air IRA411 OIII OIAW 01:20
Iran Air IRA3351 OIII OICI 01:40
Iran Air IRA3432 OIII OISS 02:05
Iran Air IRA236 OIII OISS 01:35
Iran Air IRA3412 OIII OIMN 01:55
Iran Air IRA407 OIII OIBB 01:35
Iran Air IRA3426 OIII OIYY 01:35
Iran Air IRA3415 OIII OIAD 01:35
Iran Air IRA3465 OIII OICK 01:40
Iran Air IRA265 OIII OIAA 01:15
Iran Air IRA326 OIII OISL 01:45
Iran Air IRA382 OIII OIZH 02:00
Iran Air IRA232 OIII OISS 01:30
Iran Air IRA3385 OIII OITM 01:40
Iran Air IRA292 OIII OIYY 01:10
Iran Air IRA3310 OIII OIFM 01:25
Iran Air IRA422 OIII OISS 01:35
Iran Air IRA3326 OIII OISJ 02:30
Iran Air IRA343 OIII OITT 01:10
Iran Air IRA3323 OIII OINR 01:05
Iran Air IRA3401 OIII OITL 01:30
Iran Air IRA3431 OIII OITP 01:45
Iran Air IRA3370 OIII OIKR 01:55
Iran Air IRA216 OIII OIMB 01:30
Iran Air IRA376 OIII OIZH 01:50
Iran Air IRA275 OIII OITR 01:25
Iran Air IRA3446 OIII OISS 02:05
Iran Air IRA3334 OIII OIFM 01:25
Iran Air IRA345 OIII OITT 01:20
Iran Air IRA214 OIII OIKQ 02:05
Iran Air IRA456 OIII OIKB 01:55
Iran Air IRA3358 OIII OING 01:25
Iran Air IRA273 OIII OITR 01:25
Iran Air IRA3331 OIII OIGG 01:05
Iran Air IRA3411 OIII OICC 01:30
Iran Air IRA3312 OIII OIFM 01:25
Iran Air IRA474 OIII OIKK 01:40
Iran Air IRA3348 OIII OIFM 01:25
Iran Air IRA3333 OIII OIGG 01:10
Iran Air IRA277 OIII OITR 01:25
Iran Air IRA419 OIII OIAW 01:25
Iran Air IRA3356 OIII OING 01:25
Iran Air IRA426 OIII OISS 01:35
Iran Air IRA3445 OIII OITT 02:05
Iran Air IRA409 OIII OIBB 01:45
Iran Air IRA3318 OIII OINZ 01:05
Iran Air IRA466 OIII OIMM 01:40
Iran Air IRA3407 OIII OITR 01:55
Iran Air IRA468 OIII OIMM 01:35
Iran Air IRA3320 OIII OINZ 01:05
Iran Air IRA3471 OIII OIAW 01:50
Iran Air IRA3428 OIII OIYY 01:30
Iran Air IRA298 OIII OIYY 01:20
Iran Air IRA458 OIII OIKB 01:55
Iran Air IRA3373 OIII OIAW 01:50
Iran Air IRA445 OIII OITT 01:20
Iran Air IRA3417 OIII OIAD 01:30
Iran Air IRA3409 OIII OICC 01:30
Iran Air IRA3397 OIKB OIBA 01:00
Iran Air IRA457 OIKB OIII 01:50
Iran Air IRA3382 OIKB OIFM 02:10
Iran Air IRA3391 OIKB OISS 01:15
Iran Air IRA3353 OIKB OIBK 00:55
Iran Air IRA3361 OIKB OIBK 00:55
Iran Air IRA3367 OIKB OIYY 01:40
Iran Air IRA3365 OIKB OIYY 01:40
Iran Air IRA459 OIKB OIII 01:50
Iran Air IRA475 OIKK OIII 01:35
Iran Air IRA215 OIKQ OIII 02:05
Iran Air IRA3371 OIKR OIII 01:55
Iran Air IRA217 OIMB OIII 01:25
Iran Air IRA386 OIMB OIMM 01:10
Iran Air IRA357 OIMM OIAA 02:25
Iran Air IRA335 OIMM OIAW 02:00
Iran Air IRA387 OIMM OIMB 01:10
Iran Air IRA467 OIMM OIII 01:40
Iran Air IRA469 OIMM OIII 01:30
Iran Air IRA3413 OIMN OIII 02:00
Iran Air IRA3359 OING OIII 01:30
Iran Air IRA3357 OING OIII 01:30
Iran Air IRA3322 OINR OIII 01:10
Iran Air IRA3319 OINZ OIII 01:15
Iran Air IRA3321 OINZ OIII 01:15
Iran Air IRA3327 OISJ OIII 02:30
Iran Air IRA327 OISL OIII 01:40
Iran Air IRA3477 OISR OISS 00:55
Iran Air IRA233 OISS OIII 01:30
Iran Air IRA423 OISS OIII 01:25
Iran Air IRA3476 OISS OISR 01:05
Iran Air IRA3390 OISS OIKB 01:25
Iran Air IRA3388 OISS OIKB 01:25
Iran Air IRA3392 OISS OIKB 01:25
Iran Air IRA3447 OISS OIII 02:05
Iran Air IRA3345 OISS OIAA 01:35
Iran Air IRA3387 OISS OIAW 01:30
Iran Air IRA427 OISS OIII 01:30
Iran Air IRA471 OISS OIFM 01:10
Iran Air IRA3433 OISS OIII 02:05
Iran Air IRA3304 OITK OIII 01:50
Iran Air IRA3400 OITL OIII 01:25
Iran Air IRA3384 OITM OIII 01:40
Iran Air IRA3430 OITP OIII 01:40
Iran Air IRA274 OITR OIII 01:20
Iran Air IRA272 OITR OIII 01:20
Iran Air IRA276 OITR OIII 01:20
Iran Air IRA3406 OITR OIII 01:45
Iran Air IRA342 OITT OIII 01:10
Iran Air IRA344 OITT OIII 01:15
Iran Air IRA3444 OITT OIII 01:40
Iran Air IRA444 OITT OIII 01:15
Iran Air IRA3364 OIYY OIKB 01:35
Iran Air IRA293 OIYY OIII 01:10
Iran Air IRA3427 OIYY OIII 01:40
Iran Air IRA3429 OIYY OIII 01:30
Iran Air IRA299 OIYY OIII 01:10
Iran Air IRA383 OIZC OIZH 01:10
Iran Air IRA377 OIZH OIII 02:05