امروز: چهارشنبه، 2 فروردین 1402 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-RBC28922BoeingB735199824.8ActiveVaresh
2EP-VAF28201BoeingB735199825.1ActiveVaresh
3EP-VAR28927BoeingB735199824.6ActiveVaresh
4EP-VBM28921BoeingB735199824.8ActiveVaresh
5EP-VAA29245BoeingB733199824.8ActiveVaresh
6EP-VAI29055BoeingB733199725.7ActiveVaresh
7EP-VAK23937BoeingB733198834.8ActiveVaresh

Fleet Size = 7   |   Fleet average age = 26.4

Varesh Airlines Scheduled Flights

Logo
Airline
Flight Number
Origin
Destination
Flight Time
Varesh Airlines VRH5853 OIAW OIII 01:00
Varesh Airlines VRH5873 OIBB OIII 01:24
Varesh Airlines VRH5825 OIBK OIII 01:44
Varesh Airlines VRH5821 OIBK OIII 01:44
Varesh Airlines VRH5823 OIBK OIII 01:44
Varesh Airlines VRH5846 OIBK OIMM 01:57
Varesh Airlines VRH5807 OIBK OINZ 01:17
Varesh Airlines VRH5831 OIBK OIFM 01:17
Varesh Airlines VRH5835 OIBK OIGG 01:50
Varesh Airlines VRH5867 OIFM OIII 00:38
Varesh Airlines VRH5855 OIFM OIMM 01:25
Varesh Airlines VRH5830 OIFM OIBK 01:19
Varesh Airlines VRH5834 OIGG OIBK 01:50
Varesh Airlines VRH5852 OIII OIAW 01:00
Varesh Airlines VRH5872 OIII OIBB 01:19
Varesh Airlines VRH5822 OIII OIBK 01:44
Varesh Airlines VRH5820 OIII OIBK 01:44
Varesh Airlines VRH5866 OIII OIFM 00:50
Varesh Airlines VRH5814 OIII OIKB 01:35
Varesh Airlines VRH5816 OIII OIKB 01:35
Varesh Airlines VRH5818 OIII OIMM 01:14
Varesh Airlines VRH5840 OIII OIMM 01:14
Varesh Airlines VRH5856 OIII OIMM 01:14
Varesh Airlines VRH5836 OIII OISS 01:12
Varesh Airlines VRH5858 OIII OIZC 02:06
Varesh Airlines VRH5815 OIKB OIII 01:48
Varesh Airlines VRH5817 OIKB OIII 01:48
Varesh Airlines VRH5827 OIKB OINZ 02:03
Varesh Airlines VRH5847 OIMM OIBK 02:00
Varesh Airlines VRH5854 OIMM OIFM 01:28
Varesh Airlines VRH5819 OIMM OIII 01:18
Varesh Airlines VRH5841 OIMM OIII 01:18
Varesh Airlines VRH5857 OIMM OIII 01:18
Varesh Airlines VRH5802 OIMM OINZ 01:04
Varesh Airlines VRH5804 OIMM OINZ 01:04
Varesh Airlines VRH5838 OIMM OISS 01:42
Varesh Airlines VRH5826 OINZ OIKB 02:04
Varesh Airlines VRH5803 OINZ OIMM 01:07
Varesh Airlines VRH5805 OINZ OIMM 01:07
Varesh Airlines VRH5806 OINZ OIBK 02:10
Varesh Airlines VRH5837 OISS OIII 01:17
Varesh Airlines VRH5839 OISS OIMM 01:27
Varesh Airlines VRH5859 OIZC OIII 02:00
Varesh Airlines VRH5887 OIZC OIII 02:00