امروز: جمعه، 7 بهمن 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-SIH21486BoeingB742197745.1ActiveSaha
2EP-SIR29341BoeingB733199923.3ActiveSaha
3EP-SII29056BoeingB733199725.5ActiveSaha
4EP-SIJ27633BoeingB733199725.9CheckSaha

Fleet Size = 4   |   Fleet average age = 30.0

Saha Airlines Scheduled Flights

Logo
Airline
Flight Number
Origin
Destination
Flight Time
Saha Airlines IRZ155 OIAW OIII 00:55
Saha Airlines IRZ151 OIAW OIII 00:55
Saha Airlines IRZ173 OIBB OIII 01:20
Saha Airlines IRZ175 OIBK OIII 01:50
Saha Airlines IRZ191 OIBP OIGG 02:00
Saha Airlines IRZ187 OIBP OISS 00:40
Saha Airlines IRZ193 OIBP OINZ 02:00
Saha Airlines IRZ189 OIBP OIFM 01:10
Saha Airlines IRZ195 OIBP OIMM 01:40
Saha Airlines IRZ185 OIBP OIII 01:40
Saha Airlines IRZ197 OIBP OICC 01:40
Saha Airlines IRZ196 OICC OIBP 01:35
Saha Airlines IRZ181 OICC OIII 00:50
Saha Airlines IRZ188 OIFM OIBP 01:10
Saha Airlines IRZ190 OIGG OIBP 01:50
Saha Airlines IRZ154 OIII OIAW 00:55
Saha Airlines IRZ158 OIII OISS 01:10
Saha Airlines IRZ150 OIII OIAW 00:55
Saha Airlines IRZ162 OIII OIMM 01:20
Saha Airlines IRZ182 OIII OIKB 01:45
Saha Airlines IRZ184 OIII OIBP 01:40
Saha Airlines IRZ170 OIII OIMM 01:20
Saha Airlines IRZ180 OIII OICC 00:50
Saha Airlines IRZ174 OIII OIBK 02:00
Saha Airlines IRZ172 OIII OIBB 01:20
Saha Airlines IRZ156 OIII OISS 01:10
Saha Airlines IRZ183 OIKB OIII 01:35
Saha Airlines IRZ163 OIMM OIII 01:20
Saha Airlines IRZ194 OIMM OIBP 02:00
Saha Airlines IRZ171 OIMM OIII 01:20
Saha Airlines IRZ192 OINZ OIBP 02:10
Saha Airlines IRZ159 OISS OIII 01:15
Saha Airlines IRZ186 OISS OIBP 00:45
Saha Airlines IRZ157 OISS OIII 01:15