امروز: جمعه، 7 بهمن 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت


Fleet Size = 24   |   Fleet average age = 29.1

Iran Aseman Airlines Scheduled Flights

Logo
Airline
Flight Number
Origin
Destination
Flight Time
Iran Aseman Airlines IRC861 OIAA OIII 01:20
Iran Aseman Airlines IRC3737 OIAA OIMM 02:00
Iran Aseman Airlines IRC3821 OIAA OISS 01:25
Iran Aseman Airlines IRC3758 OIAA OIFM 00:55
Iran Aseman Airlines IRC3751 OIAA OIII 01:20
Iran Aseman Airlines IRC3819 OIAA OISS 01:20
Iran Aseman Airlines IRC836 OIAW OIMM 01:50
Iran Aseman Airlines IRC3829 OIAW OISS 01:05
Iran Aseman Airlines IRC3870 OIAW OINR 02:00
Iran Aseman Airlines IRC3872 OIAW OIFM 00:55
Iran Aseman Airlines IRC3974 OIAW OINZ 01:25
Iran Aseman Airlines IRC3891 OIAW OISS 01:25
Iran Aseman Airlines IRC831 OIAW OIII 01:10
Iran Aseman Airlines IRC833 OIAW OIII 01:10
Iran Aseman Airlines IRC3915 OIBB OIII 01:30
Iran Aseman Airlines IRC3849 OIBK OIKB 00:55
Iran Aseman Airlines IRC3721 OIBK OING 02:00
Iran Aseman Airlines IRC3805 OIBK OISS 01:15
Iran Aseman Airlines IRC3958 OIBP OING 02:15
Iran Aseman Airlines IRC823 OIBP OIII 01:35
Iran Aseman Airlines IRC621 OICC OIII 01:20
Iran Aseman Airlines IRC623 OICC OIII 01:00
Iran Aseman Airlines IRC625 OICC OIII 01:00
Iran Aseman Airlines IRC841 OICI OIII 01:10
Iran Aseman Airlines IRC3901 OICI OIMM 02:00
Iran Aseman Airlines IRC843 OICI OIII 01:10
Iran Aseman Airlines IRC3845 OICI OIII 01:10
Iran Aseman Airlines IRC839 OICS OIII 01:05
Iran Aseman Airlines IRC3873 OIFM OIAW 00:55
Iran Aseman Airlines IRC3759 OIFM OIAA 00:55
Iran Aseman Airlines IRC647 OIGG OIKB 02:00
Iran Aseman Airlines IRC3941 OIGG OISS 01:40
Iran Aseman Airlines IRC845 OIGG OIII 01:05
Iran Aseman Airlines IRC3914 OIII OIBB 01:30
Iran Aseman Airlines IRC862 OIII OIYY 01:10
Iran Aseman Airlines IRC860 OIII OIAA 01:20
Iran Aseman Airlines IRC620 OIII OICC 01:20
Iran Aseman Airlines IRC600 OIII OIMM 01:30
Iran Aseman Airlines IRC840 OIII OICI 01:15
Iran Aseman Airlines IRC850 OIII OIZH 01:50
Iran Aseman Airlines IRC838 OIII OICS 01:05
Iran Aseman Airlines IRC644 OIII OIKB 01:50
Iran Aseman Airlines IRC3726 OIII OIKY 01:30
Iran Aseman Airlines IRC602 OIII OIMM 01:30
Iran Aseman Airlines IRC858 OIII OITR 01:15
Iran Aseman Airlines IRC630 OIII OING 01:00
Iran Aseman Airlines IRC3769 OIII OISS 01:25
Iran Aseman Airlines IRC3771 OIII OISS 01:25
Iran Aseman Airlines IRC3710 OIII OITL 01:00
Iran Aseman Airlines IRC622 OIII OICC 01:00
Iran Aseman Airlines IRC842 OIII OICI 01:15
Iran Aseman Airlines IRC606 OIII OINR 00:55
Iran Aseman Airlines IRC3773 OIII OISS 01:25
Iran Aseman Airlines IRC846 OIII OISS 01:25
Iran Aseman Airlines IRC640 OIII OITT 01:15
Iran Aseman Airlines IRC3844 OIII OICI 01:15
Iran Aseman Airlines IRC3750 OIII OIAA 01:20
Iran Aseman Airlines IRC632 OIII OING 01:15
Iran Aseman Airlines IRC832 OIII OIAW 01:10
Iran Aseman Airlines IRC822 OIII OIBP 01:40
Iran Aseman Airlines IRC844 OIII OIGG 01:05
Iran Aseman Airlines IRC3854 OIII OITR 01:15
Iran Aseman Airlines IRC3962 OIII OITL 01:00
Iran Aseman Airlines IRC3744 OIII OIYY 01:10
Iran Aseman Airlines IRC830 OIII OIAW 01:10
Iran Aseman Airlines IRC3775 OIII OISS 01:25
Iran Aseman Airlines IRC3777 OIII OISS 01:25
Iran Aseman Airlines IRC3724 OIII OIYY 01:10
Iran Aseman Airlines IRC624 OIII OICC 01:00
Iran Aseman Airlines IRC3779 OIII OISS 01:25
Iran Aseman Airlines IRC3793 OIKB OISS 01:05
Iran Aseman Airlines IRC646 OIKB OIGG 02:10
Iran Aseman Airlines IRC3848 OIKB OIBK 00:55
Iran Aseman Airlines IRC645 OIKB OIII 01:45
Iran Aseman Airlines IRC3795 OIKB OISS 01:05
Iran Aseman Airlines IRC3801 OIKQ OISS 01:30
Iran Aseman Airlines IRC3727 OIKY OIII 01:30
Iran Aseman Airlines IRC3900 OIMM OICI 02:15
Iran Aseman Airlines IRC601 OIMM OIII 01:30
Iran Aseman Airlines IRC3972 OIMM OINZ 01:20
Iran Aseman Airlines IRC618 OIMM OIYY 01:30
Iran Aseman Airlines IRC837 OIMM OIAW 02:00
Iran Aseman Airlines IRC853 OIMM OIZH 01:25
Iran Aseman Airlines IRC3929 OIMM OIZC 02:15
Iran Aseman Airlines IRC828 OIMM OINR 01:35
Iran Aseman Airlines IRC3851 OIMM OISS 01:50
Iran Aseman Airlines IRC604 OIMM OINN 01:25
Iran Aseman Airlines IRC603 OIMM OIII 01:30
Iran Aseman Airlines IRC3736 OIMM OIAA 02:10
Iran Aseman Airlines IRC852 OIMM OIZH 01:15
Iran Aseman Airlines IRC637 OIMM OING 01:35
Iran Aseman Airlines IRC3720 OING OIBK 02:00
Iran Aseman Airlines IRC631 OING OIII 01:00
Iran Aseman Airlines IRC3959 OING OIBP 02:15
Iran Aseman Airlines IRC636 OING OIMM 01:30
Iran Aseman Airlines IRC633 OING OIII 01:00
Iran Aseman Airlines IRC638 OING OIZH 01:55
Iran Aseman Airlines IRC605 OINN OIMM 01:20
Iran Aseman Airlines IRC607 OINR OIII 01:00
Iran Aseman Airlines IRC3871 OINR OIAW 02:00
Iran Aseman Airlines IRC829 OINR OIMM 01:30
Iran Aseman Airlines IRC3973 OINZ OIMM 01:10
Iran Aseman Airlines IRC3905 OINZ OISS 01:45
Iran Aseman Airlines IRC3975 OINZ OIAW 01:25
Iran Aseman Airlines IRC3768 OISS OIII 01:25
Iran Aseman Airlines IRC3828 OISS OIAW 01:05
Iran Aseman Airlines IRC3770 OISS OIII 01:25
Iran Aseman Airlines IRC3792 OISS OIBK 01:25
Iran Aseman Airlines IRC818 OISS OIZH 01:30
Iran Aseman Airlines IRC3812 OISS OITT 01:55
Iran Aseman Airlines IRC3804 OISS OIKB 01:10
Iran Aseman Airlines IRC3776 OISS OIII 01:25
Iran Aseman Airlines IRC3772 OISS OIII 01:25
Iran Aseman Airlines IRC3850 OISS OIMM 01:45
Iran Aseman Airlines IRC3940 OISS OIGG 01:40
Iran Aseman Airlines IRC3904 OISS OINZ 01:40
Iran Aseman Airlines IRC3794 OISS OIBK 01:05
Iran Aseman Airlines IRC3774 OISS OIII 01:25
Iran Aseman Airlines IRC847 OISS OIII 01:25
Iran Aseman Airlines IRC3820 OISS OIAA 01:25
Iran Aseman Airlines IRC3800 OISS OIKQ 01:25
Iran Aseman Airlines IRC3890 OISS OIAW 01:25
Iran Aseman Airlines IRC3778 OISS OIII 01:25
Iran Aseman Airlines IRC3818 OISS OIAA 01:25
Iran Aseman Airlines IRC3711 OITL OIII 01:00
Iran Aseman Airlines IRC3963 OITL OIII 01:00
Iran Aseman Airlines IRC859 OITR OIII 01:15
Iran Aseman Airlines IRC3855 OITR OIII 01:15
Iran Aseman Airlines IRC3813 OITT OISS 01:50
Iran Aseman Airlines IRC641 OITT OIII 01:15
Iran Aseman Airlines IRC863 OIYY OIII 01:10
Iran Aseman Airlines IRC619 OIYY OIMM 01:30
Iran Aseman Airlines IRC3725 OIYY OIII 01:10
Iran Aseman Airlines IRC3745 OIYY OIII 01:10
Iran Aseman Airlines IRC3928 OIZC OIMM 02:00
Iran Aseman Airlines IRC819 OIZH OISS 01:35
Iran Aseman Airlines IRC851 OIZH OIII 01:55
Iran Aseman Airlines IRC639 OIZH OING 01:35