امروز: چهارشنبه، 16 آذر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت


Fleet Size = 20   |   Fleet average age = 29.7

Zagros Airlines Scheduled Flights

Logo
Airline
Flight Number
Origin
Destination
Flight Time
Zagros Airlines IZG4008 OIAW OIBK 01:30
Zagros Airlines IZG4020 OIAW OIII 01:00
Zagros Airlines IZG4016 OIAW OIII 01:00
Zagros Airlines IZG4112 OIAW OIMM 02:00
Zagros Airlines IZG4009 OIBK OIAW 01:30
Zagros Airlines IZG4037 OIBK OICC 01:50
Zagros Airlines IZG4005 OIBK OIFM 01:15
Zagros Airlines IZG4002 OIBK OIII 01:40
Zagros Airlines IZG4050 OIBK OIII 01:40
Zagros Airlines IZG4070 OIBK OIII 01:40
Zagros Airlines IZG4106 OIBK OIMM 02:00
Zagros Airlines IZG4036 OICC OIBK 01:30
Zagros Airlines IZG4116 OICC OIMM 02:00
Zagros Airlines IZG4004 OIFM OIBK 01:15
Zagros Airlines IZG4108 OIFM OIMM 01:30
Zagros Airlines IZG4021 OIII OIAW 01:00
Zagros Airlines IZG4017 OIII OIAW 01:00
Zagros Airlines IZG4003 OIII OIBK 01:45
Zagros Airlines IZG4051 OIII OIBK 01:45
Zagros Airlines IZG4071 OIII OIBK 01:45
Zagros Airlines IZG4019 OIII OIKB 01:40
Zagros Airlines IZG4059 OIII OIKB 01:40
Zagros Airlines IZG4023 OIII OIKK 01:20
Zagros Airlines IZG4043 OIII OIKK 01:20
Zagros Airlines IZG4091 OIII OIMM 01:25
Zagros Airlines IZG4041 OIII OIMM 01:25
Zagros Airlines IZG4057 OIII OIMM 01:25
Zagros Airlines IZG4099 OIII OITL 01:00
Zagros Airlines IZG4081 OIII OIZH 01:55
Zagros Airlines IZG4049 OIII OIZH 01:55
Zagros Airlines IZG4018 OIKB OIII 01:40
Zagros Airlines IZG4058 OIKB OIII 01:40
Zagros Airlines IZG4042 OIKK OIII 01:20
Zagros Airlines IZG4022 OIKK OIII 01:20
Zagros Airlines IZG4034 OIKQ OIII 01:50
Zagros Airlines IZG4134 OIKQ OIMM 02:00
Zagros Airlines IZG4113 OIMM OIAW 02:00
Zagros Airlines IZG4107 OIMM OIBK 04:00
Zagros Airlines IZG4117 OIMM OICC 02:00
Zagros Airlines IZG4109 OIMM OIFM 01:30
Zagros Airlines IZG4056 OIMM OIII 01:20
Zagros Airlines IZG4090 OIMM OIII 01:20
Zagros Airlines IZG4040 OIMM OIII 01:20
Zagros Airlines IZG4135 OIMM OIKQ 02:00
Zagros Airlines IZG4111 OIMM OISS 01:30
Zagros Airlines IZG4133 OIMM OIZC 02:00
Zagros Airlines IZG4110 OISS OIMM 01:30
Zagros Airlines IZG4098 OITL OIII 01:00
Zagros Airlines IZG4132 OIZC OIMM 02:00
Zagros Airlines IZG4048 OIZH OIII 01:55
Zagros Airlines IZG4080 OIZH OIII 01:55