امروز: جمعه، 7 بهمن 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت


Fleet Size = 12   |   Fleet average age = 30.5

لیست هواپیماهایی که این شرکت اجاره کرده است .

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOwner
1EP-TTA393AirbusA320199230.1Check*Atrak Air
2EP-MNI408AirbusA306198735.11Check*Mahan Air

Fleet Size = 2   |   Fleet average age = 32.6

Iran Airtour Scheduled Flights

Logo
Airline
Flight Number
Origin
Destination
Flight Time
Iran Airtour IRB977 OIAA OIMM 02:00
Iran Airtour IRB957 OIAW OIII 01:15
Iran Airtour IRB955 OIAW OIMM 02:00
Iran Airtour IRB989 OIAW OIII 01:15
Iran Airtour IRB983 OIBB OIMM 02:00
Iran Airtour IRB973 OIBK OITT 02:15
Iran Airtour IRB949 OIBK OIMM 02:15
Iran Airtour IRB927 OIBK OIGG 02:00
Iran Airtour IRB997 OIBK OIII 01:45
Iran Airtour IRB917 OIBK OIII 01:45
Iran Airtour IRB993 OIBP OIII 01:45
Iran Airtour IRB943 OIFM OIMM 01:30
Iran Airtour IRB905 OIGG OIMM 01:30
Iran Airtour IRB926 OIGG OIBK 02:00
Iran Airtour IRB912 OIII OIKB 01:45
Iran Airtour IRB956 OIII OIAW 01:15
Iran Airtour IRB992 OIII OIBP 01:45
Iran Airtour IRB936 OIII OITT 01:15
Iran Airtour IRB960 OIII OIMM 01:30
Iran Airtour IRB916 OIII OIBK 01:45
Iran Airtour IRB996 OIII OIBK 01:45
Iran Airtour IRB964 OIII OIMM 01:30
Iran Airtour IRB966 OIII OIMM 01:30
Iran Airtour IRB984 OIII OISS 01:30
Iran Airtour IRB962 OIII OIMM 01:30
Iran Airtour IRB988 OIII OIAW 01:15
Iran Airtour IRB913 OIKB OIII 01:45
Iran Airtour IRB907 OIKB OITT 02:15
Iran Airtour IRB961 OIMM OIII 01:30
Iran Airtour IRB942 OIMM OIFM 01:30
Iran Airtour IRB982 OIMM OIBB 02:00
Iran Airtour IRB924 OIMM OISS 01:30
Iran Airtour IRB904 OIMM OIGG 01:45
Iran Airtour IRB900 OIMM OITT 02:00
Iran Airtour IRB948 OIMM OIBK 02:15
Iran Airtour IRB965 OIMM OIII 01:30
Iran Airtour IRB967 OIMM OIII 01:30
Iran Airtour IRB950 OIMM OITT 02:00
Iran Airtour IRB963 OIMM OIII 01:30
Iran Airtour IRB976 OIMM OIAA 02:00
Iran Airtour IRB954 OIMM OIAW 02:00
Iran Airtour IRB911 OISS OITT 02:00
Iran Airtour IRB985 OISS OIII 01:30
Iran Airtour IRB925 OISS OIMM 01:30
Iran Airtour IRB901 OITT OIMM 02:00
Iran Airtour IRB906 OITT OIKB 02:15
Iran Airtour IRB972 OITT OIBK 02:15
Iran Airtour IRB937 OITT OIII 01:15
Iran Airtour IRB951 OITT OIMM 02:00
Iran Airtour IRB910 OITT OISS 02:00