امروز: سه شنبه، 15 آذر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت


Fleet Size = 11   |   Fleet average age = 27.1

Kish Air Scheduled Flights

Logo
Airline
Flight Number
Origin
Destination
Flight Time
Kish Air KIS7104 OIAA OIII 01:10
Kish Air KIS7011 OIAA OIMM 02:00
Kish Air KIS7030 OIAW OIII 01:00
Kish Air KIS7062 OIBK OIKB 00:45
Kish Air KIS7014 OIBK OIII 01:40
Kish Air KIS7134 OIBK OIMM 02:00
Kish Air KIS7012 OIBK OIHH 02:00
Kish Air KIS7072 OIBK OIMM 02:00
Kish Air KIS7098 OIBK OINZ 02:00
Kish Air KIS7022 OIBK OIFM 01:15
Kish Air KIS7190 OIBK OIFM 01:15
Kish Air KIS7044 OIBK OINR 01:45
Kish Air KIS7120 OIBK OIYY 01:15
Kish Air KIS7028 OIBK OIII 01:40
Kish Air KIS7000 OIBK OINN 01:45
Kish Air KIS7118 OIBK OITT 02:00
Kish Air KIS7056 OIBK OIII 01:40
Kish Air KIS7112 OIBK OIFM 01:15
Kish Air KIS7124 OIBK OIII 01:40
Kish Air KIS7052 OIBK OIII 01:40
Kish Air KIS7060 OIBK OISS 00:45
Kish Air KIS7136 OIBK OIGG 02:00
Kish Air KIS7160 OIBK OISS 00:45
Kish Air KIS7054 OIBK OIII 01:40
Kish Air KIS7128 OIBK OIII 01:40
Kish Air KIS7024 OIBK OIII 01:40
Kish Air KIS7020 OIBK OIII 01:40
Kish Air KIS7080 OIBK OIII 01:40
Kish Air KIS7192 OICC OIII 01:00
Kish Air KIS7191 OIFM OIBK 01:15
Kish Air KIS7138 OIFM OIKB 01:15
Kish Air KIS7023 OIFM OIBK 01:15
Kish Air KIS7165 OIFM OINR 01:30
Kish Air KIS7113 OIFM OIBK 01:15
Kish Air KIS7137 OIGG OIBK 02:00
Kish Air KIS7013 OIHH OIBK 01:45
Kish Air KIS7031 OIII OIAW 01:00
Kish Air KIS7105 OIII OIAA 01:00
Kish Air KIS7055 OIII OIBK 01:45
Kish Air KIS7053 OIII OIBK 01:45
Kish Air KIS7021 OIII OIBK 01:45
Kish Air KIS7029 OIII OIBK 01:45
Kish Air KIS7025 OIII OIBK 01:45
Kish Air KIS7015 OIII OIBK 01:45
Kish Air KIS7057 OIII OIBK 01:45
Kish Air KIS7089 OIII OIKB 01:45
Kish Air KIS7081 OIII OIBK 01:45
Kish Air KIS7129 OIII OIBK 01:45
Kish Air KIS7193 OIII OICC 01:00
Kish Air KIS7125 OIII OIBK 01:45
Kish Air KIS7151 OIII OISS 01:15
Kish Air KIS7139 OIKB OIFM 01:30
Kish Air KIS7063 OIKB OIBK 00:30
Kish Air KIS7088 OIKB OIII 01:45
Kish Air KIS7135 OIMM OIBK 02:00
Kish Air KIS7073 OIMM OIBK 02:00
Kish Air KIS7010 OIMM OIAA 02:00
Kish Air KIS7162 OIMM OINR 01:30
Kish Air KIS7150 OISS OIII 01:15
Kish Air KIS7061 OISS OIBK 00:45
Kish Air KIS7161 OISS OIBK 00:45
Kish Air KIS7167 OISS OINN 01:30
Kish Air KIS7166 OINN OISS 01:30
Kish Air KIS7001 OINN OIBK 02:00
Kish Air KIS7164 OINR OIFM 01:00
Kish Air KIS7163 OINR OIMM 01:15
Kish Air KIS7045 OINR OIBK 02:00
Kish Air KIS7099 OINZ OIBK 02:00
Kish Air KIS7119 OITT OIBK 02:00
Kish Air KIS7121 OIYY OIBK 01:15