امروز: چهارشنبه، 2 فروردین 1402 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت

ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-OIL20222FokkerF50199230.8ActiveKarun
2EP-NFT20220FokkerF50199131.9ActiveKarun
3EP-NFA11407FokkerF100199230.8ActiveKarun
4EP-SUS11487FokkerF100199528.1GroundKarun
5EP-AWZ11497FokkerF100199428.4CheckKarun
6EP-MIS11503FokkerF100199428.3ActiveKarun
7EP-OPI11509FokkerF100199429ActiveKarun
8EP-NFB29244BoeingB733199824.7StoredKarun
9EP-JIA29267BoeingB733199924.2ActiveKarun
10EP-JIB29327BoeingB733199824.11ActiveKarun

Fleet Size = 10   |   Fleet average age = 28.0

Karun Airlines Scheduled Flights

Logo
Airline
Flight Number
Origin
Destination
Flight Time
Karun Airlines KRU2611 OIAD OIII 01:00
Karun Airlines KRU2554 OIAM OIMM 01:55
Karun Airlines KRU2507 OIAM OIII 00:55
Karun Airlines KRU2534 OIAM OISS 00:55
Karun Airlines KRU2544 OIAM OIFM 00:55
Karun Airlines KRU2509 OIAM OIII 00:55
Karun Airlines KRU2613 OIAW OIII 00:55
Karun Airlines KRU2643 OIAW OIII 00:55
Karun Airlines KRU2615 OIAW OIII 00:55
Karun Airlines KRU2601 OIAW OIII 00:55
Karun Airlines KRU2531 OIAW OIBS 01:30
Karun Airlines KRU2621 OIAW OIII 00:55
Karun Airlines KRU2619 OIAW OIII 00:55
Karun Airlines KRU2631 OIAW OIKB 01:20
Karun Airlines KRU2581 OIAW OISS 01:15
Karun Airlines KRU2511 OIAW OIZH 02:00
Karun Airlines KRU2543 OIAW OIBV 01:40
Karun Airlines KRU2605 OIAW OIII 00:55
Karun Airlines KRU2645 OIAW OIII 00:55
Karun Airlines KRU2633 OIAW OIGG 01:10
Karun Airlines KRU2617 OIAW OIII 00:55
Karun Airlines KRU2623 OIAW OIFM 00:40
Karun Airlines KRU2625 OIAW OIFM 00:40
Karun Airlines KRU2627 OIAW OIYY 01:00
Karun Airlines KRU2549 OIBB OIBQ 00:30
Karun Airlines KRU2548 OIBQ OIBB 00:30
Karun Airlines KRU2502 OIBQ OISS 00:35
Karun Airlines KRU2532 OIBQ OIFM 01:00
Karun Airlines KRU2505 OIBQ OIII 01:30
Karun Airlines KRU2559 OIBS OISR 00:35
Karun Airlines KRU2586 OIBS OISS 01:00
Karun Airlines KRU2576 OIBS OIFM 01:20
Karun Airlines KRU2565 OIBS OISS 01:00
Karun Airlines KRU2587 OIBS OIII 01:40
Karun Airlines KRU2530 OIBS OIAW 01:20
Karun Airlines KRU2577 OIBS OIII 01:40
Karun Airlines KRU2528 OIBV OIFM 01:10
Karun Airlines KRU2526 OIBV OISS 00:45
Karun Airlines KRU2516 OIBV OISS 00:45
Karun Airlines KRU2579 OIBV OISS 00:45
Karun Airlines KRU2542 OIBV OIAW 01:40
Karun Airlines KRU2527 OIBV OIII 01:40
Karun Airlines KRU2529 OIBV OIII 01:40
Karun Airlines KRU2517 OIBV OIII 01:40
Karun Airlines KRU2533 OIFM OIBQ 01:00
Karun Airlines KRU2519 OIFM OIII 00:45
Karun Airlines KRU2622 OIFM OIAW 00:40
Karun Airlines KRU2545 OIFM OIAM 00:55
Karun Airlines KRU2603 OIFM OIII 00:45
Karun Airlines KRU2624 OIFM OIAW 00:40
Karun Airlines KRU2632 OIGG OIAW 01:20
Karun Airlines KRU2504 OIII OIBQ 01:20
Karun Airlines KRU2628 OIII OISS 01:00
Karun Airlines KRU2612 OIII OIAW 01:00
Karun Airlines KRU2506 OIII OIAM 01:20
Karun Airlines KRU2614 OIII OIAW 01:00
Karun Airlines KRU2642 OIII OIAW 01:00
Karun Airlines KRU2536 OIII OISS 01:00
Karun Airlines KRU2518 OIII OIFM 00:45
Karun Airlines KRU2638 OIII OIMM 01:30
Karun Airlines KRU2620 OIII OIAW 01:00
Karun Airlines KRU2604 OIII OIAW 01:00
Karun Airlines KRU2644 OIII OIAW 01:00
Karun Airlines KRU2618 OIII OIAW 01:00
Karun Airlines KRU2508 OIII OIAM 01:20
Karun Airlines KRU2600 OIII OIAW 01:00
Karun Airlines KRU2608 OIII OIYY 01:00
Karun Airlines KRU2610 OIII OIAD 01:00
Karun Airlines KRU2616 OIII OIAW 01:00
Karun Airlines KRU2602 OIII OIFM 00:45
Karun Airlines KRU2630 OIKB OIAW 01:35
Karun Airlines KRU2561 OIKB OIBS 00:40
Karun Airlines KRU2639 OIMM OIII 01:30
Karun Airlines KRU2555 OIMM OIAM 02:00
Karun Airlines KRU2560 OISR OIKB 01:00
Karun Airlines KRU2578 OISS OIBV 00:40
Karun Airlines KRU2564 OISS OIBS 01:00
Karun Airlines KRU2503 OISS OIBQ 00:35
Karun Airlines KRU2580 OISS OIAW 01:15
Karun Airlines KRU2629 OISS OIII 01:10
Karun Airlines KRU2537 OISS OIII 01:10
Karun Airlines KRU2535 OISS OIAM 00:50
Karun Airlines KRU2609 OIYY OIII 00:55
Karun Airlines KRU2626 OIYY OIAW 01:00
Karun Airlines KRU2510 OIZH OIAW 02:00