امروز: جمعه، 7 بهمن 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Company = Boeing |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-KPB28924BoeingB735199824.6ActiveCaspian
2EP-CAP26466BoeingB734199230.4CheckCaspian
3EP-CAQ26467BoeingB734199230.3GroundCaspian
4EP-CAR26451BoeingB734199329.7ActiveCaspian
5EP-KPA28919BoeingB735199824.7ActiveCaspian
6EP-ICD24134BoeingB742198834.4ActiveIran Air
7EP-APO26443BoeingB734199230.9ActiveAseman
8EP-APP26464BoeingB734199230.6CheckAseman
9EP-NSM25169BoeingB734199230.11CheckAseman
10EP-APQ27083BoeingB734199230.1CheckAseman
11EP-MEE24383BoeingB744199032.4ActiveMahan Air
12EP-MNB24363BoeingB744198933.6CheckMahan Air
13EP-MNE23480BoeingB743198637StoredMahan Air
14EP-SIR29341BoeingB733199923.3ActiveSaha
15EP-SIH21486BoeingB742197745.1ActiveSaha
16EP-SII29056BoeingB733199725.5ActiveSaha
17EP-SIJ27633BoeingB733199725.9CheckSaha
18EP-NFB29244BoeingB733199824.6StoredKarun
19EP-JIA29267BoeingB733199924ActiveKarun
20EP-JIB29327BoeingB733199824.9ActiveKarun
21EP-FPA29337BoeingB733199923.7ActiveFly Persia
22EP-FPC28558BoeingB733199725.9ActiveFly Persia
23EP-PSA27599BoeingB752199626.1Stored*Fly Persia
24EP-FAA24576BoeingB742199032.3ActiveFars Qeshm
25EP-FAB25171BoeingB742199131.2CheckFars Qeshm
26EP-AOA29107BoeingB734199824.11CheckSepehran
27EP-FSK24826BoeingB735199131.9ActiveSepehran
28EP-AOB28669BoeingB733199725.7CheckSepehran
29EP-FSI29340BoeingB733199923.4ActiveSepehran
30EP-FSA25066BoeingB735199428.9ActiveSepehran
31EP-FSB25218BoeingB735199131.5ActiveSepehran
32EP-FSF26537BoeingB735199230.8StoredSepehran
33EP-NSP27085BoeingB734199230.1ActiveSepehran
34EP-TBJ28202BoeingB734199824.1ActiveTaban Air
35EP-TAF25995BoeingB733199329.1CheckATA
36EP-TAG28997BoeingB735199824.11CheckATA
37YV353123413BoeingB743198637Stored
38EP-RBC28922BoeingB735199824.6ActiveVaresh
39EP-VAA29245BoeingB733199824.6ActiveVaresh
40EP-VAI29055BoeingB733199725.5ActiveVaresh
41EP-VAF28201BoeingB735199824.11ActiveVaresh
42EP-VAR28927BoeingB735199824.4ActiveVaresh
43EP-VBM28921BoeingB735199824.7ActiveVaresh
44EP-VAK23937BoeingB733198834.6ActiveVaresh

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 44   |   Average Age = 28.5