امروز: پنج شنبه، 11 آذر 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Company = Boeing |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-KPB28924BoeingB7357/2623.4ActiveCaspian
2EP-CAP26466BoeingB734199229.2ActiveCaspian
3EP-CAQ26467BoeingB734199229.2GroundCaspian
4EP-CAR26451BoeingB734199328.5CheckCaspian
5EP-KPA28919BoeingB735199823.5ActiveCaspian
6EP-ICD24134BoeingB742198833.2ActiveIran Air
7EP-APO26443BoeingB734199229.7CheckAseman
8EP-APP26464BoeingB734199229.4ActiveAseman
9EP-NSM25169BoeingB734199229.9CheckAseman
10EP-APQ26467BoeingB734199229ActiveAseman
11EP-MNA24383BoeingB744199031.3CheckMahan Air
12EP-MNB24363BoeingB744198932.4CheckMahan Air
13EP-MNE23480BoeingB743198635.11StoredMahan Air
14EP-MND23413BoeingB743198635.1StoredMahan Air
15EP-SIR29341BoeingB733199922.1ActiveSaha
16EP-SII29056BoeingB733199724.3CheckSaha
17EP-SIJ27633BoeingB733199724.7ActiveSaha
18JY-JAY29244BoeingB737199823.4StoredKarun
19EP-FPA29337BoeingB733199922.5ActiveFly Persia
20EP-FPC28558BoeingB733199724.7ActiveFly Persia
21EP-PSA27599BoeingB752199625.9Stored*Fly Persia
22EP-AOA29107BoeingB734199823.9ActiveSepehran
23EP-FSI29340BoeingB733199922.3ActiveSepehran
24EP-FSA25066BoeingB735199427.7ActiveSepehran
25EP-FSB25218BoeingB735199130.3ActiveSepehran
26EP-FSF26537BoeingB735199229.6StoredSepehran
27EP-RBC28922BoeingB737199823.5ActiveTaban Air
28EP-TBJ28202BoeingB734199823.9ActiveTaban Air
29EP-TAF25995BoeingB733199328.8ActiveATA
30EP-TAG28997BoeingB735199823.9CheckATA
31EP-VAA29245BoeingB733199823.4ActiveVaresh
32EP-VAI29055BoeingB733199724.3ActiveVaresh
33EP-VAF28201BoeingB735199823.9ActiveVaresh
34EP-VAR28927BoeingB735199823.2CheckVaresh
35EP-VBM28921BoeingB735199823.5ActiveVaresh

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 35   |   Average Age = 26.8