امروز: پنج شنبه، 11 آذر 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Company = Airbus |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-IFA7481AirbusA32120165CheckIran Air
2EP-IBA723AirbusA306199327.11CheckIran Air
3EP-IBB727AirbusA306199427.1CheckIran Air
4EP-IBC632AirbusA306199229.8ActiveIran Air
5EP-IBD696AirbusA306199328.8CheckIran Air
6EP-IBG299AirbusA30B198437.3ActiveIran Air
7EP-IBH302AirbusA30B198437StoredIran Air
8EP-IBI151AirbusA30B198140.5StoredIran Air
9EP-IBJ256AirbusA30B198338.6StoredIran Air
10EP-IBK671AirbusA310199328.9CheckIran Air
11EP-IBL436AirbusA310198734.7GroundIran Air
12EP-IBS80AirbusA30B198041.9CheckIran Air
13EP-IEB312AirbusA320199625.1GroundIran Air
14EP-IED345AirbusA320199229.5GroundIran Air
15EP-IEE303AirbusA320199229.9ActiveIran Air
16EP-IEF312AirbusA320199229.8CheckIran Air
17EP-IEG2054AirbusA320200318.5CheckIran Air
18EP-IJA1540AirbusA33220147.6ActiveIran Air
19EP-IJB1586AirbusA33220147ActiveIran Air
20EP-IEQ1679AirbusA319200219.9ActiveIran Air
21EP-IEP1654AirbusA319200219.1ActiveIran Air
22EP-IER1753AirbusA319200219.6StoredIran Air
23EP-MDL644AirbusA310199229.8ActiveAirtour
24EP-MDK636AirbusA310199229.1CheckAirtour
25EP-MNI408AirbusA306198734.9Check*Airtour
26EP-TTA393AirbusA320199228.11Check*Airtour
27EP-MDN701AirbusA306199328.6CheckAirtour
28EP-MDM773AirbusA306199625ActiveAirtour
29EP-MDU608AirbusA306199130.7Active*Airtour
30EP-APF0354AirbusA320199229.4GroundAseman
31EP-APE0414AirbusA320199328.8GroundAseman
32EP-APG0480AirbusA320199427.6CheckAseman
33EP-APJ376AirbusA320199229.1CheckAseman
34EP-API376AirbusA320199427.7CheckAseman
35EP-APH430AirbusA320199328.6GroundAseman
36EP-APA0002AirbusA343199229.9ActiveAseman
37EP-MED706AirbusA310199823.8ActiveMahan Air
38EP-TOA576AirbusA310199130.8CheckMahan Air
39EP-MNJ380AirbusA300198634.11ActiveMahan Air
40EP-MNH405AirbusA300198734.9ActiveMahan Air
41EP-MMO838AirbusA306200219.3ActiveMahan Air
42EP-MMI416AirbusA346200219.1ActiveMahan Air
43EP-MME371AirbusA346200120.5ActiveMahan Air
44EP-MNG401AirbusA306198734.1CheckMahan Air
45EP-MNL623AirbusA306199130.1ScrappedMahan Air
46EP-MNT546AirbusA306198932GroundMahan Air
47EP-MHO488AirbusA310198932.1StoredMahan Air
48EP-MMN524AirbusA310198932.2ActiveMahan Air
49EP-MMJ526AirbusA310198932.1ActiveMahan Air
50EP-MNF547AirbusA310199031.3ActiveMahan Air
51EP-MNX564AirbusA310199031ActiveMahan Air
52EP-MNV567AirbusA310199130.1ActiveMahan Air
53EP-MNO595AirbusA310199130.3CheckMahan Air
54EP-MNP620AirbusA310199130CheckMahan Air
55EP-MMA56AirbusA343199328.2CheckMahan Air
56EP-MMB20AirbusA343199426.11ActiveMahan Air
57EP-MMC282AirbusA343199922.5CheckMahan Air
58EP-MMD164AirbusA343199724.8ActiveMahan Air
59EP-MMT292AirbusA343199922.2GroundMahan Air
60EP-MMF376AirbusA346200120.2GroundMahan Air
61EP-MMG383AirbusA346200219.5StoredMahan Air
62EP-MMH391AirbusA346200219.3CheckMahan Air
63EP-MMQ449AirbusA346200218.11ActiveMahan Air
64EP-MMR615AirbusA346200417ActiveMahan Air
65EP-MMP586AirbusA310199130.8ActiveMahan Air
66EP-ZGB2055AirbusA321200318.2GroundZagros
67EP-ZGA1977AirbusA321200318.6GroundZagros
68EP-ZAT0999AirbusA320199922.8ActiveZagros
69EP-ZGC0937AirbusA320199822.11GroundZagros
70EP-ZAL0400AirbusA320199328.1GroundZagros
71EP-ZAJ0407AirbusA320199328.9GroundZagros
72EP-ZAU0426AirbusA320199328.7GroundZagros
73EP-ZAP0426AirbusA320199229.8ActiveZagros
74EP-ZAV0395AirbusA320199228.11ActiveZagros
75EP-ZAX0644AirbusA319199624.11ActiveZagros
76EP-LCS2957AirbusA321200615CheckKish Air
77EP-LCT2965AirbusA321200615ActiveKish Air
78EP-SIF762AirbusA306199526.1GroundMeraj
79EP-SIG750AirbusA306199526.9ActiveMeraj
80EP-AJH1353AirbusA320200021.1ActiveMeraj
81EP-AJI1300AirbusA320200021.3CheckMeraj
82EP-SSL1916AirbusA319200318.9ActiveMeraj
83EP-SSP2091AirbusA319200318CheckMeraj
84EP-FQP607AirbusA320199625.5CheckQeshm Air
85EP-FQQ611AirbusA320199625.5StoredQeshm Air
86EP-FQR0607AirbusA320199625.5ActiveQeshm Air
87EP-FQO764AirbusA306199625.7ActiveQeshm Air
88EP-FQN749AirbusA306199526.1ActiveQeshm Air
89EP-FQM603AirbusA306199130.1CheckQeshm Air
90EP-FQL744AirbusA306199427StoredQeshm Air
91EP-FQK584AirbusA306199030.11ActiveQeshm Air
92EP-FSK24826AirbusB737199130.7ActiveSepehran
93EP-AOB28669AirbusB737199724.5ActiveSepehran
94EP-TBH0565AirbusA310199030.11GroundTaban Air
95EP-TAB362AirbusA320199229.2StoredATA
96EP-TAC405AirbusA320199328.1ActiveATA
97EP-TAD361AirbusA320199229.3CheckATA

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 97   |   Average Age = 26.5