امروز: سه شنبه، 12 مهر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

02/30 1401
ICAO CODE IATA CODE Airport Type CITY
OISS SYZ International Shiraz
Flight Rules Traffic Permitted To Use
VFR & IFR Scheduled | Non-scheduled | Private
Latitude Longitude Elevation Magnetic Variation
293225N 0523519E 4927' Feet 3° E

Airport Runway Information

 • دسته بندی: فرودگاه
  بازدیدها: 73 نظرات: 0 نویسنده: Abbas
  تگ های مطلب :

  MAP View

  Dastghaib Airport Scheduled Flights

  Logo
  Airline
  Flight Number
  Origin
  Destination
  Flight Time
  Zagros Airlines IZG4111 OIMM OISS 01:30
  Caspian Airlines CPN038 OIII OISS 01:10
  Caspian Airlines CPN048 OIII OISS 01:10
  Caspian Airlines CPN6908 OIII OISS 01:10
  Caspian Airlines CPN6918 OIMM OISS 01:30
  Varesh Airlines VRH5836 OIII OISS 01:12
  Varesh Airlines VRH5838 OIMM OISS 01:42
  Taban Air TBN6283 OIII OISS 01:05
  Taban Air TBN6281 OIII OISS 01:05
  Sepehran Airlines SHI4303 OIII OISS 01:20
  Sepehran Airlines SHI4309 OIII OISS 01:20
  Saha Airlines IRZ187 OIBP OISS 00:40
  Saha Airlines IRZ158 OIII OISS 01:10
  Saha Airlines IRZ156 OIII OISS 01:10
  Qeshm Air QSM1307 OIBQ OISS 00:35
  Qeshm Air QSM1236 OIII OISS 01:15
  Qeshm Air QSM1298 OIII OISS 01:05
  Qeshm Air QSM1270 OITT OISS 01:45
  Pars Air PRS4449 OICC OISS 01:30
  Pars Air PRS4406 OIII OISS 01:10
  Pars Air PRS4423 OIZC OISS 01:40
  Mahan Air IRM4563 OIAW OISS 01:05
  Mahan Air IRM1089 OIII OISS 01:30
  Mahan Air IRM1087 OIII OISS 01:30
  Mahan Air IRM4529 OIII OISS 01:30
  Mahan Air IRM4562 OIKK OISS 01:05
  Kish Air KIS7060 OIBK OISS 00:45
  Kish Air KIS7160 OIBK OISS 00:45
  Kish Air KIS7151 OIII OISS 01:15
  Kish Air KIS7166 OINN OISS 01:30
  Karun Airlines KRU2534 OIAM OISS 00:55
  Karun Airlines KRU2581 OIAW OISS 01:15
  Karun Airlines KRU2502 OIBQ OISS 00:35
  Karun Airlines KRU2586 OIBS OISS 01:00
  Karun Airlines KRU2565 OIBS OISS 01:00
  Karun Airlines KRU2526 OIBV OISS 00:45
  Karun Airlines KRU2516 OIBV OISS 00:45
  Karun Airlines KRU2579 OIBV OISS 00:45
  Karun Airlines KRU2628 OIII OISS 01:00
  Karun Airlines KRU2536 OIII OISS 01:00
  Iran Aseman Airlines IRC3821 OIAA OISS 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC3819 OIAA OISS 01:20
  Iran Aseman Airlines IRC3829 OIAW OISS 01:05
  Iran Aseman Airlines IRC3891 OIAW OISS 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC3805 OIBK OISS 01:15
  Iran Aseman Airlines IRC3941 OIGG OISS 01:40
  Iran Aseman Airlines IRC3769 OIII OISS 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC3771 OIII OISS 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC3773 OIII OISS 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC846 OIII OISS 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC3775 OIII OISS 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC3777 OIII OISS 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC3779 OIII OISS 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC3793 OIKB OISS 01:05
  Iran Aseman Airlines IRC3795 OIKB OISS 01:05
  Iran Aseman Airlines IRC3801 OIKQ OISS 01:30
  Iran Aseman Airlines IRC3851 OIMM OISS 01:50
  Iran Aseman Airlines IRC3905 OINZ OISS 01:45
  Iran Aseman Airlines IRC3813 OITT OISS 01:50
  Iran Aseman Airlines IRC819 OIZH OISS 01:35
  Iran Air IRA3344 OIAA OISS 01:25
  Iran Air IRA3386 OIAW OISS 01:20
  Iran Air IRA237 OIBL OISS 01:00
  Iran Air IRA470 OIFM OISS 01:10
  Iran Air IRA3432 OIII OISS 02:05
  Iran Air IRA236 OIII OISS 01:35
  Iran Air IRA232 OIII OISS 01:30
  Iran Air IRA422 OIII OISS 01:35
  Iran Air IRA3446 OIII OISS 02:05
  Iran Air IRA426 OIII OISS 01:35
  Iran Air IRA3391 OIKB OISS 01:15
  Iran Air IRA3477 OISR OISS 00:55
  Iran Airtour IRB984 OIII OISS 01:30
  Iran Airtour IRB924 OIMM OISS 01:30
  Iran Airtour IRB910 OITT OISS 02:00
  ATA Airlines TBZ5623 OIII OISS 01:20
  ATA Airlines TBZ5707 OIMM OISS 01:40
  Logo
  Airline
  Flight Number
  Origin
  Destination
  Flight Time
  Zagros Airlines IZG4110 OISS OIMM 01:30
  Caspian Airlines CPN039 OISS OIII 01:10
  Caspian Airlines CPN049 OISS OIII 01:10
  Caspian Airlines CPN6909 OISS OIII 01:10
  Caspian Airlines CPN6919 OISS OIMM 01:30
  Varesh Airlines VRH5837 OISS OIII 01:17
  Varesh Airlines VRH5839 OISS OIMM 01:27
  Taban Air TBN6284 OISS OIII 01:05
  Taban Air TBN6282 OISS OIII 01:05
  Sepehran Airlines SHI4302 OISS OIII 01:20
  Sepehran Airlines SHI4308 OISS OIII 01:20
  Saha Airlines IRZ159 OISS OIII 01:15
  Saha Airlines IRZ186 OISS OIBP 00:45
  Saha Airlines IRZ157 OISS OIII 01:15
  Qeshm Air QSM1237 OISS OIII 01:15
  Qeshm Air QSM1306 OISS OIBQ 00:40
  Qeshm Air QSM1299 OISS OIII 01:10
  Qeshm Air QSM1271 OISS OITT 01:40
  Pars Air PRS4448 OISS OICC 01:25
  Pars Air PRS4407 OISS OIII 01:20
  Pars Air PRS4422 OISS OIZC 01:20
  Mahan Air IRM1088 OISS OIII 01:20
  Mahan Air IRM1086 OISS OIII 01:20
  Mahan Air IRM4528 OISS OIII 01:20
  Kish Air KIS7150 OISS OIII 01:15
  Kish Air KIS7061 OISS OIBK 00:45
  Kish Air KIS7161 OISS OIBK 00:45
  Kish Air KIS7167 OISS OINN 01:30
  Karun Airlines KRU2578 OISS OIBV 00:40
  Karun Airlines KRU2564 OISS OIBS 01:00
  Karun Airlines KRU2503 OISS OIBQ 00:35
  Karun Airlines KRU2580 OISS OIAW 01:15
  Karun Airlines KRU2629 OISS OIII 01:10
  Karun Airlines KRU2537 OISS OIII 01:10
  Karun Airlines KRU2535 OISS OIAM 00:50
  Iran Aseman Airlines IRC3768 OISS OIII 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC3828 OISS OIAW 01:05
  Iran Aseman Airlines IRC3770 OISS OIII 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC3792 OISS OIBK 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC818 OISS OIZH 01:30
  Iran Aseman Airlines IRC3812 OISS OITT 01:55
  Iran Aseman Airlines IRC3804 OISS OIKB 01:10
  Iran Aseman Airlines IRC3776 OISS OIII 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC3772 OISS OIII 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC3850 OISS OIMM 01:45
  Iran Aseman Airlines IRC3940 OISS OIGG 01:40
  Iran Aseman Airlines IRC3904 OISS OINZ 01:40
  Iran Aseman Airlines IRC3794 OISS OIBK 01:05
  Iran Aseman Airlines IRC3774 OISS OIII 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC847 OISS OIII 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC3820 OISS OIAA 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC3800 OISS OIKQ 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC3890 OISS OIAW 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC3778 OISS OIII 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC3818 OISS OIAA 01:25
  Iran Air IRA233 OISS OIII 01:30
  Iran Air IRA423 OISS OIII 01:25
  Iran Air IRA3476 OISS OISR 01:05
  Iran Air IRA3390 OISS OIKB 01:25
  Iran Air IRA3388 OISS OIKB 01:25
  Iran Air IRA3392 OISS OIKB 01:25
  Iran Air IRA3447 OISS OIII 02:05
  Iran Air IRA3345 OISS OIAA 01:35
  Iran Air IRA3387 OISS OIAW 01:30
  Iran Air IRA427 OISS OIII 01:30
  Iran Air IRA471 OISS OIFM 01:10
  Iran Air IRA3433 OISS OIII 02:05
  Iran Airtour IRB911 OISS OITT 02:00
  Iran Airtour IRB985 OISS OIII 01:30
  Iran Airtour IRB925 OISS OIMM 01:30
  ATA Airlines TBZ5706 OISS OIMM 01:40
  ATA Airlines TBZ5624 OISS OIII 01:25
  برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.