امروز: سه شنبه، 12 مهر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

02/30 1401
ICAO CODE IATA CODE Airport Type CITY
OIMM MHD International Mashhad
Flight Rules Traffic Permitted To Use
VFR & IFR Scheduled | Non-scheduled | Private
Latitude Longitude Elevation Magnetic Variation
361403N 0593842E 3263' Feet 4° E

Airport Runway Information

Ident Dimensions Surface Elevation ILS ILS Frequency
13L 3810 x 45 Asphalt 3228' - -
31R 3810 x 45 Asphalt 3260' IMSD 109.900 MHZ
13R 3920 x 45 Asphalt 3234' - -
31L 3920 x 45 Asphalt 3266' - -
ATC Position Position Callsign Frequency 1 Frequency 2 Frequency 3
APP Mashhad Approach 127.3 121.5 353.8
TWR Mashhad Tower 118.1 257.8 243.0
GND Mashhad Ground 121.7 121.9 -
ATIS Mashhad Information 126.4 - -
 • دسته بندی: فرودگاه
  بازدیدها: 41 نظرات: 0 نویسنده: Abbas
  تگ های مطلب :

  MAP View

  Hashemi Nejad Airport Scheduled Flights

  Logo
  Airline
  Flight Number
  Origin
  Destination
  Flight Time
  Zagros Airlines IZG4112 OIAW OIMM 02:00
  Zagros Airlines IZG4106 OIBK OIMM 02:00
  Zagros Airlines IZG4116 OICC OIMM 02:00
  Zagros Airlines IZG4108 OIFM OIMM 01:30
  Zagros Airlines IZG4091 OIII OIMM 01:25
  Zagros Airlines IZG4041 OIII OIMM 01:25
  Zagros Airlines IZG4057 OIII OIMM 01:25
  Zagros Airlines IZG4134 OIKQ OIMM 02:00
  Zagros Airlines IZG4110 OISS OIMM 01:30
  Zagros Airlines IZG4132 OIZC OIMM 02:00
  Caspian Airlines CPN6913 OIAW OIMM 01:40
  Caspian Airlines CPN6905 OIFM OIMM 01:05
  Caspian Airlines CPN6959 OIFM OIMM 01:10
  Caspian Airlines CPN022 OIII OIMM 01:10
  Caspian Airlines CPN024 OIII OIMM 01:10
  Caspian Airlines CPN026 OIII OIMM 01:10
  Caspian Airlines CPN028 OIII OIMM 01:10
  Caspian Airlines CPN040 OIII OIMM 01:10
  Caspian Airlines CPN6924 OIII OIMM 01:10
  Caspian Airlines CPN6990 OIII OIMM 01:10
  Caspian Airlines CPN6919 OISS OIMM 01:30
  Varesh Airlines VRH5846 OIBK OIMM 01:57
  Varesh Airlines VRH5855 OIFM OIMM 01:25
  Varesh Airlines VRH5818 OIII OIMM 01:14
  Varesh Airlines VRH5840 OIII OIMM 01:14
  Varesh Airlines VRH5856 OIII OIMM 01:14
  Varesh Airlines VRH5803 OINZ OIMM 01:07
  Varesh Airlines VRH5805 OINZ OIMM 01:07
  Varesh Airlines VRH5839 OISS OIMM 01:27
  Taban Air TBN6328 OIII OIMM 01:15
  Taban Air TBN6342 OIII OIMM 01:15
  Taban Air TBN6304 OIII OIMM 01:15
  Taban Air TBN6258 OIII OIMM 01:15
  Taban Air TBN6256 OIII OIMM 01:15
  Taban Air TBN6326 OIII OIMM 01:15
  Taban Air TBN6224 OIII OIMM 01:15
  Taban Air TBN6222 OIII OIMM 01:15
  Taban Air TBN6252 OIII OIMM 01:15
  Sepehran Airlines SHI4367 OIAA OIMM 02:00
  Sepehran Airlines SHI4334 OIBK OIMM 01:55
  Sepehran Airlines SHI4344 OIBK OIMM 01:55
  Sepehran Airlines SHI4369 OICC OIMM 01:30
  Sepehran Airlines SHI4307 OIFM OIMM 01:30
  Sepehran Airlines SHI4327 OIGG OIMM 01:30
  Sepehran Airlines SHI4310 OIII OIMM 01:30
  Sepehran Airlines SHI4320 OIII OIMM 01:30
  Sepehran Airlines SHI4350 OIII OIMM 01:30
  Sepehran Airlines SHI4340 OIII OIMM 01:30
  Sepehran Airlines SHI4342 OIKB OIMM 01:55
  Sepehran Airlines SHI4325 OINZ OIMM 01:20
  Sepehran Airlines SHI4315 OITL OIMM 02:00
  Sepehran Airlines SHI4357 OITT OIMM 02:00
  Saha Airlines IRZ195 OIBP OIMM 01:40
  Saha Airlines IRZ162 OIII OIMM 01:20
  Saha Airlines IRZ170 OIII OIMM 01:20
  Qeshm Air QSM1252 OIII OIMM 01:15
  Qeshm Air QSM1263 OIKQ OIMM 02:00
  Qeshm Air QSM1203 OIZB OIMM 01:20
  Pars Air PRS4432 OIFK OIMM 01:30
  Pars Air PRS4454 OIII OIMM 01:20
  Meraj Airlines MRJ2852 OIBK OIMM 02:00
  Meraj Airlines MRJ2811 OIBP OIMM 02:00
  Meraj Airlines MRJ2802 OIII OIMM 01:30
  Mahan Air IRM1015 OIBP OIMM 02:05
  Mahan Air IRM1081 OIII OIMM 01:25
  Mahan Air IRM1033 OIII OIMM 01:30
  Mahan Air IRM1035 OIII OIMM 01:30
  Mahan Air IRM1059 OIKK OIMM 01:25
  Kish Air KIS7011 OIAA OIMM 02:00
  Kish Air KIS7134 OIBK OIMM 02:00
  Kish Air KIS7072 OIBK OIMM 02:00
  Kish Air KIS7163 OINR OIMM 01:15
  Karun Airlines KRU2554 OIAM OIMM 01:55
  Karun Airlines KRU2638 OIII OIMM 01:30
  Iran Aseman Airlines IRC3737 OIAA OIMM 02:00
  Iran Aseman Airlines IRC836 OIAW OIMM 01:50
  Iran Aseman Airlines IRC3901 OICI OIMM 02:00
  Iran Aseman Airlines IRC600 OIII OIMM 01:30
  Iran Aseman Airlines IRC602 OIII OIMM 01:30
  Iran Aseman Airlines IRC636 OING OIMM 01:30
  Iran Aseman Airlines IRC605 OINN OIMM 01:20
  Iran Aseman Airlines IRC829 OINR OIMM 01:30
  Iran Aseman Airlines IRC3973 OINZ OIMM 01:10
  Iran Aseman Airlines IRC3850 OISS OIMM 01:45
  Iran Aseman Airlines IRC619 OIYY OIMM 01:30
  Iran Aseman Airlines IRC3928 OIZC OIMM 02:00
  Iran Air IRA356 OIAA OIMM 02:10
  Iran Air IRA334 OIAW OIMM 02:00
  Iran Air IRA466 OIII OIMM 01:40
  Iran Air IRA468 OIII OIMM 01:35
  Iran Air IRA386 OIMB OIMM 01:10
  Iran Airtour IRB977 OIAA OIMM 02:00
  Iran Airtour IRB955 OIAW OIMM 02:00
  Iran Airtour IRB983 OIBB OIMM 02:00
  Iran Airtour IRB949 OIBK OIMM 02:15
  Iran Airtour IRB943 OIFM OIMM 01:30
  Iran Airtour IRB905 OIGG OIMM 01:30
  Iran Airtour IRB960 OIII OIMM 01:30
  Iran Airtour IRB964 OIII OIMM 01:30
  Iran Airtour IRB966 OIII OIMM 01:30
  Iran Airtour IRB962 OIII OIMM 01:30
  Iran Airtour IRB925 OISS OIMM 01:30
  Iran Airtour IRB901 OITT OIMM 02:00
  Iran Airtour IRB951 OITT OIMM 02:00
  ATA Airlines TBZ5640 OIAW OIMM 01:50
  ATA Airlines TBZ5650 OIFM OIMM 01:30
  ATA Airlines TBZ5629 OIII OIMM 01:20
  ATA Airlines TBZ5619 OIII OIMM 01:20
  ATA Airlines TBZ5698 OIII OIMM 01:20
  ATA Airlines TBZ5706 OISS OIMM 01:40
  ATA Airlines TBZ5664 OITR OIMM 02:00
  ATA Airlines TBZ5615 OITT OIMM 01:50
  Logo
  Airline
  Flight Number
  Origin
  Destination
  Flight Time
  Zagros Airlines IZG4113 OIMM OIAW 02:00
  Zagros Airlines IZG4107 OIMM OIBK 04:00
  Zagros Airlines IZG4117 OIMM OICC 02:00
  Zagros Airlines IZG4109 OIMM OIFM 01:30
  Zagros Airlines IZG4056 OIMM OIII 01:20
  Zagros Airlines IZG4090 OIMM OIII 01:20
  Zagros Airlines IZG4040 OIMM OIII 01:20
  Zagros Airlines IZG4135 OIMM OIKQ 02:00
  Zagros Airlines IZG4111 OIMM OISS 01:30
  Zagros Airlines IZG4133 OIMM OIZC 02:00
  Caspian Airlines CPN023 OIMM OIII 01:10
  Caspian Airlines CPN025 OIMM OIII 01:10
  Caspian Airlines CPN027 OIMM OIII 01:10
  Caspian Airlines CPN029 OIMM OIII 01:10
  Caspian Airlines CPN041 OIMM OIII 01:10
  Caspian Airlines CPN6904 OIMM OIFM 01:10
  Caspian Airlines CPN6912 OIMM OIAW 01:50
  Caspian Airlines CPN6918 OIMM OISS 01:30
  Caspian Airlines CPN6925 OIMM OIII 01:10
  Caspian Airlines CPN6958 OIMM OIFM 01:10
  Caspian Airlines CPN6991 OIMM OIII 01:10
  Varesh Airlines VRH5847 OIMM OIBK 02:00
  Varesh Airlines VRH5854 OIMM OIFM 01:28
  Varesh Airlines VRH5819 OIMM OIII 01:18
  Varesh Airlines VRH5841 OIMM OIII 01:18
  Varesh Airlines VRH5857 OIMM OIII 01:18
  Varesh Airlines VRH5802 OIMM OINZ 01:04
  Varesh Airlines VRH5804 OIMM OINZ 01:04
  Varesh Airlines VRH5838 OIMM OISS 01:42
  Taban Air TBN6303 OIMM OIII 01:15
  Taban Air TBN6341 OIMM OIII 01:15
  Taban Air TBN6257 OIMM OIII 01:15
  Taban Air TBN6327 OIMM OIII 01:15
  Taban Air TBN6223 OIMM OIII 01:15
  Taban Air TBN6255 OIMM OIII 01:15
  Taban Air TBN6221 OIMM OIII 01:15
  Taban Air TBN6329 OIMM OIII 01:15
  Taban Air TBN6251 OIMM OIII 01:15
  Sepehran Airlines SHI4311 OIMM OIII 01:30
  Sepehran Airlines SHI4343 OIMM OIKB 01:55
  Sepehran Airlines SHI4335 OIMM OIBK 02:05
  Sepehran Airlines SHI4356 OIMM OITT 02:00
  Sepehran Airlines SHI4321 OIMM OIII 01:30
  Sepehran Airlines SHI4324 OIMM OINZ 01:20
  Sepehran Airlines SHI4345 OIMM OIBK 02:05
  Sepehran Airlines SHI4326 OIMM OIGG 01:30
  Sepehran Airlines SHI4341 OIMM OIII 01:30
  Sepehran Airlines SHI4306 OIMM OIFM 01:30
  Sepehran Airlines SHI4368 OIMM OICC 01:30
  Sepehran Airlines SHI4314 OIMM OITL 02:00
  Sepehran Airlines SHI4351 OIMM OIII 01:30
  Sepehran Airlines SHI4366 OIMM OIAA 02:00
  Sepehran Airlines SHI4338 OIMM OIAW 01:55
  Saha Airlines IRZ163 OIMM OIII 01:20
  Saha Airlines IRZ194 OIMM OIBP 02:00
  Saha Airlines IRZ171 OIMM OIII 01:20
  Qeshm Air QSM1253 OIMM OIII 01:25
  Qeshm Air QSM1202 OIMM OIZB 01:20
  Qeshm Air QSM1262 OIMM OIKQ 01:50
  Pars Air PRS4433 OIMM OIFK 01:30
  Pars Air PRS4455 OIMM OIII 01:30
  Meraj Airlines MRJ2810 OIMM OIBP 02:00
  Meraj Airlines MRJ2803 OIMM OIII 01:30
  Meraj Airlines MRJ2853 OIMM OIBK 02:00
  Mahan Air IRM1014 OIMM OIBP 02:00
  Mahan Air IRM1032 OIMM OIII 01:30
  Mahan Air IRM1058 OIMM OIKK 01:25
  Mahan Air IRM1080 OIMM OIII 01:30
  Mahan Air IRM1034 OIMM OIII 01:30
  Kish Air KIS7135 OIMM OIBK 02:00
  Kish Air KIS7073 OIMM OIBK 02:00
  Kish Air KIS7010 OIMM OIAA 02:00
  Kish Air KIS7162 OIMM OINR 01:30
  Karun Airlines KRU2639 OIMM OIII 01:30
  Karun Airlines KRU2555 OIMM OIAM 02:00
  Iran Aseman Airlines IRC3900 OIMM OICI 02:15
  Iran Aseman Airlines IRC601 OIMM OIII 01:30
  Iran Aseman Airlines IRC3972 OIMM OINZ 01:20
  Iran Aseman Airlines IRC618 OIMM OIYY 01:30
  Iran Aseman Airlines IRC837 OIMM OIAW 02:00
  Iran Aseman Airlines IRC853 OIMM OIZH 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC3929 OIMM OIZC 02:15
  Iran Aseman Airlines IRC828 OIMM OINR 01:35
  Iran Aseman Airlines IRC3851 OIMM OISS 01:50
  Iran Aseman Airlines IRC604 OIMM OINN 01:25
  Iran Aseman Airlines IRC603 OIMM OIII 01:30
  Iran Aseman Airlines IRC3736 OIMM OIAA 02:10
  Iran Aseman Airlines IRC852 OIMM OIZH 01:15
  Iran Aseman Airlines IRC637 OIMM OING 01:35
  Iran Air IRA357 OIMM OIAA 02:25
  Iran Air IRA335 OIMM OIAW 02:00
  Iran Air IRA387 OIMM OIMB 01:10
  Iran Air IRA467 OIMM OIII 01:40
  Iran Air IRA469 OIMM OIII 01:30
  Iran Airtour IRB961 OIMM OIII 01:30
  Iran Airtour IRB942 OIMM OIFM 01:30
  Iran Airtour IRB982 OIMM OIBB 02:00
  Iran Airtour IRB924 OIMM OISS 01:30
  Iran Airtour IRB904 OIMM OIGG 01:45
  Iran Airtour IRB900 OIMM OITT 02:00
  Iran Airtour IRB948 OIMM OIBK 02:15
  Iran Airtour IRB965 OIMM OIII 01:30
  Iran Airtour IRB967 OIMM OIII 01:30
  Iran Airtour IRB950 OIMM OITT 02:00
  Iran Airtour IRB963 OIMM OIII 01:30
  Iran Airtour IRB976 OIMM OIAA 02:00
  Iran Airtour IRB954 OIMM OIAW 02:00
  ATA Airlines TBZ5699 OIMM OIII 01:20
  ATA Airlines TBZ5649 OIMM OIFM 01:30
  ATA Airlines TBZ5707 OIMM OISS 01:40
  ATA Airlines TBZ5663 OIMM OITR 02:00
  ATA Airlines TBZ5616 OIMM OITT 01:50
  ATA Airlines TBZ5630 OIMM OIII 01:20
  ATA Airlines TBZ5620 OIMM OIII 01:20
  ATA Airlines TBZ5641 OIMM OIAW 02:00
  برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.