امروز: سه شنبه، 12 مهر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت


Fleet Size = 11   |   Fleet average age = 27.7

Caspian Airlines Scheduled Flights

Logo
Airline
Flight Number
Origin
Destination
Flight Time
Caspian Airlines CPN6939 OIAA OIII 01:05
Caspian Airlines CPN013 OIAW OIII 00:50
Caspian Airlines CPN019 OIAW OIII 00:50
Caspian Airlines CPN021 OIAW OIII 00:50
Caspian Airlines CPN6971 OIAW OIII 00:50
Caspian Airlines CPN6913 OIAW OIMM 01:40
Caspian Airlines CPN6901 OIBB OIII 01:30
Caspian Airlines CPN045 OIBK OIII 01:30
Caspian Airlines CPN6955 OIBK OIYY 01:00
Caspian Airlines CPN6976 OIBK OIFM 01:15
Caspian Airlines CPN015 OIBP OIII 01:20
Caspian Airlines CPN033 OICC OIII 00:45
Caspian Airlines CPN035 OIFM OIII 00:45
Caspian Airlines CPN6995 OIFM OIII 00:45
Caspian Airlines CPN6977 OIFM OIBK 01:15
Caspian Airlines CPN6905 OIFM OIMM 01:05
Caspian Airlines CPN6959 OIFM OIMM 01:10
Caspian Airlines CPN012 OIII OIAW 00:50
Caspian Airlines CPN014 OIII OIBP 01:30
Caspian Airlines CPN016 OIII OIZC 02:00
Caspian Airlines CPN018 OIII OIAW 00:50
Caspian Airlines CPN020 OIII OIAW 00:50
Caspian Airlines CPN6970 OIII OIAW 00:50
Caspian Airlines CPN022 OIII OIMM 01:10
Caspian Airlines CPN024 OIII OIMM 01:10
Caspian Airlines CPN026 OIII OIMM 01:10
Caspian Airlines CPN028 OIII OIMM 01:10
Caspian Airlines CPN030 OIII OITT 00:50
Caspian Airlines CPN032 OIII OICC 00:45
Caspian Airlines CPN034 OIII OIFM 00:45
Caspian Airlines CPN036 OIII OITR 01:05
Caspian Airlines CPN038 OIII OISS 01:10
Caspian Airlines CPN040 OIII OIMM 01:10
Caspian Airlines CPN044 OIII OIBK 01:30
Caspian Airlines CPN046 OIII OITT 00:50
Caspian Airlines CPN048 OIII OISS 01:10
Caspian Airlines CPN6908 OIII OISS 01:10
Caspian Airlines CPN6924 OIII OIMM 01:10
Caspian Airlines CPN6938 OIII OIAA 01:00
Caspian Airlines CPN6900 OIII OIBB 01:30
Caspian Airlines CPN6950 OIII OIYY 00:55
Caspian Airlines CPN6960 OIII OIKB 01:30
Caspian Airlines CPN6986 OIII OIZH 01:50
Caspian Airlines CPN6990 OIII OIMM 01:10
Caspian Airlines CPN6994 OIII OIFM 00:45
Caspian Airlines CPN6961 OIKB OIII 01:30
Caspian Airlines CPN023 OIMM OIII 01:10
Caspian Airlines CPN025 OIMM OIII 01:10
Caspian Airlines CPN027 OIMM OIII 01:10
Caspian Airlines CPN029 OIMM OIII 01:10
Caspian Airlines CPN041 OIMM OIII 01:10
Caspian Airlines CPN6904 OIMM OIFM 01:10
Caspian Airlines CPN6912 OIMM OIAW 01:50
Caspian Airlines CPN6918 OIMM OISS 01:30
Caspian Airlines CPN6925 OIMM OIII 01:10
Caspian Airlines CPN6958 OIMM OIFM 01:10
Caspian Airlines CPN6991 OIMM OIII 01:10
Caspian Airlines CPN039 OISS OIII 01:10
Caspian Airlines CPN049 OISS OIII 01:10
Caspian Airlines CPN6909 OISS OIII 01:10
Caspian Airlines CPN6919 OISS OIMM 01:30
Caspian Airlines CPN031 OITT OIII 00:50
Caspian Airlines CPN047 OITT OIII 00:50
Caspian Airlines CPN037 OITR OIII 01:05
Caspian Airlines CPN6931 OIYY OIII 00:50
Caspian Airlines CPN6951 OIYY OIII 00:50
Caspian Airlines CPN6954 OIYY OIBK 01:05
Caspian Airlines CPN017 OIZC OIII 02:00
Caspian Airlines CPN6987 OIZH OIII 01:50