امروز: چهارشنبه، 13 مهر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست ناوگان درحال خدمت


Fleet Size = 18   |   Fleet average age = 26.5

Qeshm Air Scheduled Flights

Logo
Airline
Flight Number
Origin
Destination
Flight Time
Qeshm Air QSM1213 OIAD OIII 01:00
Qeshm Air QSM1231 OIAM OIII 01:05
Qeshm Air QSM1211 OIAW OIII 00:55
Qeshm Air QSM1285 OIAW OITT 01:30
Qeshm Air QSM1229 OIAW OIIP 01:00
Qeshm Air QSM1219 OIBB OIII 01:25
Qeshm Air QSM1279 OIBB OIBQ 00:20
Qeshm Air QSM1225 OIBK OIII 01:45
Qeshm Air QSM1307 OIBQ OISS 00:35
Qeshm Air QSM1278 OIBQ OIBB 00:15
Qeshm Air QSM1257 OIBQ OIII 01:20
Qeshm Air QSM1239 OIBQ OIFM 00:55
Qeshm Air QSM1207 OICC OIKB 01:50
Qeshm Air QSM1290 OICC OIII 00:55
Qeshm Air QSM1292 OICS OIII 00:50
Qeshm Air QSM1238 OIFM OIBQ 01:00
Qeshm Air QSM1281 OIFM OIII 00:50
Qeshm Air QSM1260 OIFM OIKQ 01:35
Qeshm Air QSM1218 OIII OIBB 01:20
Qeshm Air QSM1236 OIII OISS 01:15
Qeshm Air QSM1210 OIII OIAW 00:55
Qeshm Air QSM1256 OIII OIBQ 01:30
Qeshm Air QSM1252 OIII OIMM 01:15
Qeshm Air QSM1230 OIII OIAM 01:05
Qeshm Air QSM1280 OIII OIFM 00:40
Qeshm Air QSM1291 OIII OICC 00:50
Qeshm Air QSM1277 OIII OITR 00:55
Qeshm Air QSM1212 OIII OIAD 01:00
Qeshm Air QSM1293 OIII OICS 00:50
Qeshm Air QSM1240 OIII OIKQ 01:50
Qeshm Air QSM1248 OIII OIZH 01:55
Qeshm Air QSM1220 OIII OIKB 01:45
Qeshm Air QSM1273 OIII OITT 00:55
Qeshm Air QSM1294 OIII OING 00:55
Qeshm Air QSM1298 OIII OISS 01:05
Qeshm Air QSM1224 OIII OIBK 01:45
Qeshm Air QSM1228 OIIP OIAW 01:05
Qeshm Air QSM1206 OIKB OICC 02:05
Qeshm Air QSM1221 OIKB OIII 01:45
Qeshm Air QSM1261 OIKQ OIFM 01:35
Qeshm Air QSM1263 OIKQ OIMM 02:00
Qeshm Air QSM1241 OIKQ OIII 01:55
Qeshm Air QSM1253 OIMM OIII 01:25
Qeshm Air QSM1202 OIMM OIZB 01:20
Qeshm Air QSM1262 OIMM OIKQ 01:50
Qeshm Air QSM1246 OING OIZH 01:45
Qeshm Air QSM1295 OING OIII 00:50
Qeshm Air QSM1237 OISS OIII 01:15
Qeshm Air QSM1306 OISS OIBQ 00:40
Qeshm Air QSM1299 OISS OIII 01:10
Qeshm Air QSM1271 OISS OITT 01:40
Qeshm Air QSM1276 OITR OIII 00:55
Qeshm Air QSM1284 OITT OIAW 01:30
Qeshm Air QSM1270 OITT OISS 01:45
Qeshm Air QSM1272 OITT OIII 00:55
Qeshm Air QSM1203 OIZB OIMM 01:20
Qeshm Air QSM1247 OIZH OING 01:45
Qeshm Air QSM1249 OIZH OIII 01:45