امروز: سه شنبه، 21 مرداد 1399 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Company = Airbus |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-IFA7481AirbusA32120163.8CheckIran Air
2EP-IBA723AirbusA306199326.7ActiveIran Air
3EP-IBB727AirbusA306199426.6ActiveIran Air
4EP-IBC632AirbusA306199228.5CheckIran Air
5EP-IBD696AirbusA306199327.4CheckIran Air
6EP-IBG299AirbusA30B198436CheckIran Air
7EP-IBH302AirbusA30B198435.8StoredIran Air
8EP-IBI151AirbusA30B198139.2StoredIran Air
9EP-IBJ256AirbusA30B198337.2StoredIran Air
10EP-IBK304AirbusA310199327.5ActiveIran Air
11EP-IBL304AirbusA310198733.3GroundIran Air
12EP-IBS80AirbusA30B198040.5ActiveIran Air
13EP-IEB312AirbusA320199624.6CheckIran Air
14EP-IED345AirbusA320199228.1CheckIran Air
15EP-IEE303AirbusA320199228.5ActiveIran Air
16EP-IEF312AirbusA320199228.5ActiveIran Air
17EP-IEG2054AirbusA320200317.2CheckIran Air
18EP-IJA1540AirbusA33220146.2ActiveIran Air
19EP-IJB1586AirbusA33220145.9ActiveIran Air
20EP-IEQ1679AirbusA319200218.6ActiveIran Air
21EP-IEP1654AirbusA319200218.7ActiveIran Air
22EP-IER1753AirbusA319200218.2CheckIran Air
23EP-MDL644AirbusA310199228.5CheckAirtour
24EP-MDK636AirbusA310199228.6ActiveAirtour
25EP-MNI408AirbusA306198733.5Active*Airtour
26EP-TTA393AirbusA320199227.8Active*Airtour
27EP-MNN701AirbusA306199327.2Active*Airtour
28EP-MNM773AirbusA306199623.8Active*Airtour
29EP-MNU608AirbusA306199129.4Active*Airtour
30EP-APF0354AirbusA320199228CheckAseman
31EP-APE0414AirbusA320199327.5GroundAseman
32EP-APG0480AirbusA320199426.2CheckAseman
33EP-APJ376AirbusA320199227.9ActiveAseman
34EP-API376AirbusA320199426.4CheckAseman
35EP-APH430AirbusA320199327.2GroundAseman
36EP-APA0002AirbusA343199228.6ActiveAseman
37EY-704706AirbusA310199822.4CheckMahan Air
38EY-705576Airbus310199129.4CheckMahan Air
39EP-MMO838AirbusA306200217.11ActiveMahan Air
40EP-MMI416AirbusA346200217.1CheckMahan Air
41EP-MME371AirbusA346200119.1ActiveMahan Air
42EP-MNG401AirbusA306198733.6ActiveMahan Air
43EP-MNL623AirbusA306199128.9ScrappedMahan Air
44EP-MNT546AirbusA306198930.9CheckMahan Air
45EP-MHO488AirbusA310198931.6StoredMahan Air
46EP-MMN524AirbusA310198930.1ActiveMahan Air
47EP-MMJ526AirbusA310198930.1CheckMahan Air
48EP-MNF547AirbusA310199030ActiveMahan Air
49EP-MNX564AirbusA310199029.8ActiveMahan Air
50EP-MNV567AirbusA310199129.7CheckMahan Air
51EP-MNO595AirbusA310199128.11ActiveMahan Air
52EP-MNP620AirbusA310199128.9ActiveMahan Air
53EP-MMA56AirbusA343199326.11ActiveMahan Air
54EP-MMB20AirbusA343199425.8CheckMahan Air
55EP-MMC282AirbusA343199921.1ActiveMahan Air
56EP-MMD164AirbusA343199723.4ActiveMahan Air
57EP-MMT292AirbusA343199920.1CheckMahan Air
58EP-MMF376AirbusA346200118.1ActiveMahan Air
59EP-MMG383AirbusA346200218.2StoredMahan Air
60EP-MMH391AirbusA346200217.11ActiveMahan Air
61EP-MMQ449AirbusA346200217.8CheckMahan Air
62EP-MMR615AirbusA346200415.8ActiveMahan Air
63EP-MMP586AirbusA310199129.4ActiveMahan Air
64EP-ZGB2055AirbusA321200316.1GroundZagros
65EP-ZGA1977AirbusA321200317.3GroundZagros
66EP-ZAT0999AirbusA320199921.4ActiveZagros
67EP-ZGC0937AirbusA320199821.7CheckZagros
68EP-ZAL0400AirbusA320199327.7CheckZagros
69EP-ZAJ0407AirbusA320199327.6GroundZagros
70EP-ZAU0426AirbusA320199327.3ActiveZagros
71EP-ZAP0426AirbusA320199228.4ActiveZagros
72EP-ZAV0395AirbusA320199227.7ActiveZagros
73EP-ZAX0644AirbusA319199623.7CheckZagros
74EP-LCS2957AirbusA321200613.8CheckKish Air
75EP-LCT2965AirbusA321200613.8CheckKish Air
76EP-SIF762AirbusA306199524.9GroundMERAJ
77EP-SIG750AirbusA306199525.5GroundMERAJ
78EP-AJH1353AirbusA320200019.9ActiveMERAJ
79EP-AJI1300AirbusA320200020ActiveMERAJ
80EP-SSL1916AirbusA319200317.6ActiveMERAJ
81EP-SSP2091AirbusA319200316.9ActiveMERAJ
82EP-FQP607AirbusA320199624.1CheckQeshm Air
83EP-FQQ611AirbusA320199624.1ScrappedQeshm Air
84EP-FQR0607AirbusA320199624.1ActiveQeshm Air
85EP-FQO764AirbusA306199624.3ActiveQeshm Air
86EP-FQN749AirbusA306199525.7ActiveQeshm Air
87EP-FQM603AirbusA306199129.6ActiveQeshm Air
88EP-FQL744AirbusA306199425.8StoredQeshm Air
89EP-FQK584AirbusA306199029.7ActiveQeshm Air
90EP-TBH0565AirbusA310199029.7CheckTaban Air
91EP-TAB362AirbusA320199227.11StoredATA
92EP-TAC405AirbusA320199327.6CheckATA
93EP-TAD361AirbusA320199227.11ActiveATA

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 93   |   Average Age = 25.0