امروز: چهارشنبه، 16 آذر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Company = Airbus |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-IFA7418AirbusA32120166ActiveIran Air
2EP-IBA723AirbusA306199328.11ActiveIran Air
3EP-IBB727AirbusA306199428.1CheckIran Air
4EP-IBC632AirbusA306199230.8ActiveIran Air
5EP-IBD696AirbusA306199329.8CheckIran Air
6EP-IBG299AirbusA30B198438.3ActiveIran Air
7EP-IBH302AirbusA30B198438StoredIran Air
8EP-IBI151AirbusA30B198141.5StoredIran Air
9EP-IBJ256AirbusA30B198339.6StoredIran Air
10EP-IBK671AirbusA310199329.9ActiveIran Air
11EP-IBL436AirbusA310198735.7GroundIran Air
12EP-IBS80AirbusA30B198042.9CheckIran Air
13EP-IEB575AirbusA320199626.1GroundIran Air
14EP-IED345AirbusA320199230.5GroundIran Air
15EP-IEE303AirbusA320199230.9ActiveIran Air
16EP-IEF312AirbusA320199230.9ActiveIran Air
17EP-IEG2054AirbusA320200319.6CheckIran Air
18EP-IJA1540AirbusA33220148.6ActiveIran Air
19EP-IJB1586AirbusA33220148.1ActiveIran Air
20EP-IEQ1679AirbusA319200220.1ActiveIran Air
21EP-IEP1654AirbusA319200220.1CheckIran Air
22EP-IER1753AirbusA319200220.6StoredIran Air
23EP-MDL644AirbusA310199230.8ActiveAirtour
24EP-MDK636AirbusA310199230.1ActiveAirtour
25EP-MNI408AirbusA306198735.9Check*Airtour
26EP-TTA393AirbusA320199229.11Check*Airtour
27EP-MDN701AirbusA306199329.6CheckAirtour
28EP-MDM773AirbusA306199626CheckAirtour
29EP-MDU608AirbusA306199131.7ActiveAirtour
30EP-APF354AirbusA320199230.4GroundAseman
31EP-APE414AirbusA320199329.9GroundAseman
32EP-APG480AirbusA320199428.6CheckAseman
33EP-APJ376AirbusA320199230.1CheckAseman
34EP-API476AirbusA320199428.8CheckAseman
35EP-APH430AirbusA320199329.6GroundAseman
36EP-APA2AirbusA343199230.1ActiveAseman
37EP-MED706AirbusA310199824.8ActiveMahan Air
38EP-MEC574AirbusA310199131.8ActiveMahan Air
39EP-MNJ380AirbusA306198635.11ActiveMahan Air
40EP-MNH405AirbusA306198735.1ActiveMahan Air
41EP-MMO838AirbusA306200220.3ActiveMahan Air
42EP-MME371AirbusA346200121.5CheckMahan Air
43EP-MNG401AirbusA306198735.1CheckMahan Air
44EP-MNL623AirbusA306199131.1ScrappedMahan Air
45EP-MNT546AirbusA306198933.1GroundMahan Air
46EP-MHO488AirbusA310198933.1StoredMahan Air
47EP-MMN524AirbusA310198933.2CheckMahan Air
48EP-MMJ526AirbusA310198933.2CheckMahan Air
49EP-MNF547AirbusA310199032.4ActiveMahan Air
50EP-MNX564AirbusA310199032CheckMahan Air
51EP-MNV567AirbusA310199131.11ActiveMahan Air
52EP-MNO595AirbusA310199131.3ActiveMahan Air
53EP-MNP620AirbusA310199131CheckMahan Air
54EP-MMA56AirbusA343199329.2ActiveMahan Air
55EP-MMB20AirbusA343199428ActiveMahan Air
56EP-MMC282AirbusA343199923.5CheckMahan Air
57EP-MMD164AirbusA343199725.8ActiveMahan Air
58EP-MMT292AirbusA343199923.2GroundMahan Air
59EP-MMG383AirbusA346200220.5StoredMahan Air
60EP-MMH391AirbusA346200220.3CheckMahan Air
61EP-MMQ449AirbusA346200220ActiveMahan Air
62EP-MMR615AirbusA346200418ActiveMahan Air
63EP-MMP586AirbusA310199131.8ActiveMahan Air
64EP-ZGB2055AirbusA321200319.2CheckZagros
65EP-ZGA1977AirbusA321200319.6CheckZagros
66EP-ZAT999AirbusA320199923.8ActiveZagros
67EP-ZGC937AirbusA320199823.11GroundZagros
68EP-ZAL400AirbusA320199329.11ActiveZagros
69EP-ZAJ407AirbusA320199329.1GroundZagros
70EP-ZAU426AirbusA320199329.7GroundZagros
71EP-ZAP311AirbusA320199230.8ActiveZagros
72EP-ZAV395AirbusA320199229.11ActiveZagros
73EP-ZAX644AirbusA319199625.11ActiveZagros
74EP-LCS2957AirbusA321200616CheckKish Air
75EP-LCT2965AirbusA321200616CheckKish Air
76EP-AJJ525AirbusA320199527.1CheckMeraj
77EP-SIF762AirbusA306199527.1GroundMeraj
78EP-SIG750AirbusA306199527.9CheckMeraj
79EP-AJH1353AirbusA320200022.1CheckMeraj
80EP-AJI1300AirbusA320200022.3ActiveMeraj
81EP-SSL1916AirbusA319200319.1ActiveMeraj
82EP-SSP2091AirbusA319200319ActiveMeraj
83EP-FQP617AirbusA320199626.5ActiveQeshm Air
84EP-FQH611AirbusA320199626.5CheckQeshm Air
85EP-FQR607AirbusA320199626.5ActiveQeshm Air
86EP-FQO764AirbusA306199626.7CheckQeshm Air
87EP-FQN749AirbusA306199527.11CheckQeshm Air
88EP-FQM603AirbusA306199131.1ActiveQeshm Air
89EP-FQL744AirbusA306199428StoredQeshm Air
90EP-FQK584AirbusA306199031.11ActiveQeshm Air
91EP-TBH565AirbusA310199031.11CheckTaban Air
92EP-TAB362AirbusA320199230.3StoredATA
93EP-TAC405AirbusA320199329.1ActiveATA
94EP-TAD361AirbusA320199230.3CheckATA
95YV3535416AirbusA346200220.1Ground
96YV3533376AirbusA346200121.2Ground

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 96   |   Average Age = 27.4