امروز: شنبه، 11 تیر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :
Company = Airbus |
Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-IFA7418AirbusA32120165.7ActiveIran Air
2EP-IBA723AirbusA306199328.6ActiveIran Air
3EP-IBB727AirbusA306199428.5CheckIran Air
4EP-IBC632AirbusA306199230.3ActiveIran Air
5EP-IBD696AirbusA306199329.3CheckIran Air
6EP-IBG299AirbusA30B198437.1ActiveIran Air
7EP-IBH302AirbusA30B198437.7StoredIran Air
8EP-IBI151AirbusA30B198141StoredIran Air
9EP-IBJ256AirbusA30B198339.1StoredIran Air
10EP-IBK671AirbusA310199329.4ActiveIran Air
11EP-IBL436AirbusA310198735.2GroundIran Air
12EP-IBS80AirbusA30B198042.4CheckIran Air
13EP-IEB575AirbusA320199626.5GroundIran Air
14EP-IED345AirbusA320199230GroundIran Air
15EP-IEE303AirbusA320199230.4ActiveIran Air
16EP-IEF312AirbusA320199230.3ActiveIran Air
17EP-IEG2054AirbusA320200319CheckIran Air
18EP-IJA1540AirbusA33220148.1ActiveIran Air
19EP-IJB1586AirbusA33220147.7ActiveIran Air
20EP-IEQ1679AirbusA319200220.4ActiveIran Air
21EP-IEP1654AirbusA319200220.5CheckIran Air
22EP-IER1753AirbusA319200220.1StoredIran Air
23EP-MDL644AirbusA310199230.3ActiveAirtour
24EP-MDK636AirbusA310199230.5ActiveAirtour
25EP-MNI408AirbusA306198735.4Active*Airtour
26EP-TTA393AirbusA320199229.6Check*Airtour
27EP-MDN701AirbusA306199329.1ActiveAirtour
28EP-MDM773AirbusA306199625.7CheckAirtour
29EP-MDU608AirbusA306199131.2CheckAirtour
30EP-APF354AirbusA320199229.11GroundAseman
31EP-APE414AirbusA320199329.3GroundAseman
32EP-APG480AirbusA320199428.1CheckAseman
33EP-APJ376AirbusA320199229.8CheckAseman
34EP-API376AirbusA320199428.2CheckAseman
35EP-APH430AirbusA320199329.1GroundAseman
36EP-APA2AirbusA343199230.4ActiveAseman
37EP-MED706AirbusA310199824.3ActiveMahan Air
38EP-MEC574AirbusA310199131.3ActiveMahan Air
39EP-MNJ380AirbusA306198635.6ActiveMahan Air
40EP-MNH405AirbusA306198735.4ActiveMahan Air
41EP-MMO838AirbusA306200219.1ActiveMahan Air
42EP-MMI416AirbusA346200219.8CheckMahan Air
43EP-MME371AirbusA346200121ActiveMahan Air
44EP-MNG401AirbusA306198735.5CheckMahan Air
45EP-MNL623AirbusA306199130.8ScrappedMahan Air
46EP-MNT546AirbusA306198932.7GroundMahan Air
47EP-MHO488AirbusA310198933.5StoredMahan Air
48EP-MMN524AirbusA310198932.9CheckMahan Air
49EP-MMJ526AirbusA310198932.8CheckMahan Air
50EP-MNF547AirbusA310199031.1ActiveMahan Air
51EP-MNX564AirbusA310199031.7ActiveMahan Air
52EP-MNV567AirbusA310199131.5ActiveMahan Air
53EP-MNO595AirbusA310199130.1ActiveMahan Air
54EP-MNP620AirbusA310199130.7CheckMahan Air
55EP-MMA56AirbusA343199328.9ActiveMahan Air
56EP-MMB20AirbusA343199427.6ActiveMahan Air
57EP-MMC282AirbusA343199923CheckMahan Air
58EP-MMD164AirbusA343199725.3ActiveMahan Air
59EP-MMT292AirbusA343199922.9GroundMahan Air
60EP-MMG383AirbusA346200220StoredMahan Air
61EP-MMH391AirbusA346200219.1CheckMahan Air
62EP-MMQ449AirbusA346200219.6ActiveMahan Air
63EP-MMR615AirbusA346200417.7ActiveMahan Air
64EP-MMP586AirbusA310199131.3CheckMahan Air
65EP-ZGB2055AirbusA321200318.9GroundZagros
66EP-ZGA1977AirbusA321200319.1GroundZagros
67EP-ZAT999AirbusA320199923.3ActiveZagros
68EP-ZGC937AirbusA320199823.6GroundZagros
69EP-ZAL400AirbusA320199329.5ActiveZagros
70EP-ZAJ407AirbusA320199329.4GroundZagros
71EP-ZAU426AirbusA320199329.2GroundZagros
72EP-ZAP311AirbusA320199230.3ActiveZagros
73EP-ZAV395AirbusA320199229.6ActiveZagros
74EP-ZAX644AirbusA319199625.6ActiveZagros
75EP-LCS2957AirbusA321200615.7CheckKish Air
76EP-LCT2965AirbusA321200615.7CheckKish Air
77EP-AJJ525AirbusA320199527.5CheckMeraj
78EP-SIF762AirbusA306199526.8GroundMeraj
79EP-SIG750AirbusA306199527.4ActiveMeraj
80EP-AJH1353AirbusA320200021.8CheckMeraj
81EP-AJI1300AirbusA320200021.1ActiveMeraj
82EP-SSL1916AirbusA319200319.4ActiveMeraj
83EP-SSP2091AirbusA319200318.7ActiveMeraj
84EP-FQP617AirbusA320199626CheckQeshm Air
85EP-FQH611AirbusA320199626CheckQeshm Air
86EP-FQR607AirbusA320199626ActiveQeshm Air
87EP-FQO764AirbusA306199626.2ActiveQeshm Air
88EP-FQN749AirbusA306199527.5CheckQeshm Air
89EP-FQM603AirbusA306199131.5ActiveQeshm Air
90EP-FQL744AirbusA306199427.7StoredQeshm Air
91EP-FQK584AirbusA306199031.6ActiveQeshm Air
92EP-TBH565AirbusA310199031.6CheckTaban Air
93EP-TAB362AirbusA320199229.9StoredATA
94EP-TAC405AirbusA320199329.5ActiveATA
95EP-TAD361AirbusA320199229.1CheckATA
96YV3533376AirbusA346200120.9Ground

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 96   |   Average Age = 27.1