امروز: شنبه، 2 بهمن 1400 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست تمام هواپیما های ایران

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :

Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-KPB28924BoeingB7357/2623.5ActiveCaspian
2EP-CAP26466BoeingB734199229.4ActiveCaspian
3EP-CAQ26467BoeingB734199229.3GroundCaspian
4EP-CAR26451BoeingB734199328.7CheckCaspian
5EP-KPA28919BoeingB735199823.7ActiveCaspian
6EP-CAS53623McDonnellMD83199922.4CheckCaspian
7EP-CPD53188McDonnellMD83199526.5ActiveCaspian
8EP-CPU53223McDonnellMD83199427.9ActiveCaspian
9EP-CPV49938McDonnellMD83199031.3ActiveCaspian
10EP-CPX53463McDonnellMD83199427.6ActiveCaspian
11EP-CPZ53463McDonnellMD83199427.5Written offCaspian
12EP-IFA7481AirbusA32120165.2CheckIran Air
13EP-IBA723AirbusA306199328.1CheckIran Air
14EP-IBB727AirbusA306199428CheckIran Air
15EP-IBC632AirbusA306199229.1ActiveIran Air
16EP-IBD696AirbusA306199328.9CheckIran Air
17EP-IBG299AirbusA30B198437.5ActiveIran Air
18EP-IBH302AirbusA30B198437.2StoredIran Air
19EP-IBI151AirbusA30B198140.7StoredIran Air
20EP-IBJ256AirbusA30B198338.8StoredIran Air
21EP-IBK671AirbusA310199328.11CheckIran Air
22EP-IBL436AirbusA310198734.8GroundIran Air
23EP-IBS80AirbusA30B198041.11CheckIran Air
24EP-IEB312AirbusA320199625.11GroundIran Air
25EP-IED345AirbusA320199229.7GroundIran Air
26EP-IEE303AirbusA320199229.11ActiveIran Air
27EP-IEF312AirbusA320199229.1ActiveIran Air
28EP-IEG2054AirbusA320200318.7CheckIran Air
29EP-IJA1540AirbusA33220147.7ActiveIran Air
30EP-IJB1586AirbusA33220147.2ActiveIran Air
31EP-ICD24134BoeingB742198833.4ActiveIran Air
32EP-CFM11394FokkerF100199229.8ActiveIran Air
33EP-CFR11383FokkerF100199229.9CheckIran Air
34EP-IDF11298FokkerF100199031.2CheckIran Air
35EP-IDG11302FokkerF100199130.11StoredIran Air
36EP-ITA1386ATRAT7620175CheckIran Air
37EP-ITB1389ATRAT7620175CheckIran Air
38EP-ITC1390ATRAT7620174.6CheckIran Air
39EP-ITD1391ATRAT7620165CheckIran Air
40EP-ITE1424ATRAT7620174.4CheckIran Air
41EP-ITF1431ATRAT7620174.4ActiveIran Air
42EP-ITG1477ATRAT7620174.1ActiveIran Air
43EP-ITI1489ATRAT7620183.9ActiveIran Air
44EP-ITJ1494ATRAT7620183.9ActiveIran Air
45EP-ITK1503ATRAT7620183.7ActiveIran Air
46EP-ITL1504ATRAT7620183.7CheckIran Air
47EP-ITM1510ATRAT7620183.6ActiveIran Air
48EP-ITH1478ATRAT7620174.1ActiveIran Air
49EP-IEQ1679AirbusA319200219.11CheckIran Air
50EP-IEP1654AirbusA319200220ActiveIran Air
51EP-IER1753AirbusA319200219.7StoredIran Air
52EP-MDL644AirbusA310199229.1ActiveAirtour
53EP-MDK636AirbusA310199230ActiveAirtour
54EP-MNI408AirbusA306198734.1Check*Airtour
55EP-MDE49523McDonnellMD82199031.1ActiveAirtour
56EP-MDC49524McDonnellMD83199032ActiveAirtour
57EP-MDD49852McDonnellMD82199229.6ActiveAirtour
58EP-MDF53184McDonnellMD83199427.6ActiveAirtour
59EP-MDG53232McDonnellMD82199526.1ActiveAirtour
60EP-TTA393AirbusA320199229.1Check*Airtour
61EP-MDN701AirbusA306199328.8CheckAirtour
62EP-MDM773AirbusA306199625.2ActiveAirtour
63EP-MDU608AirbusA306199130.9ActiveAirtour
64EP-ASQ11513FokkerF100199427.9CheckAseman
65EP-ATC11296FokkerF100199031.4ActiveAseman
66EP-ATG11329FokkerF100199130.7ActiveAseman
67EP-APF0354AirbusA320199229.6GroundAseman
68EP-APE0414AirbusA320199328.1GroundAseman
69EP-APG0480AirbusA320199427.7CheckAseman
70EP-APJ376AirbusA320199229.3CheckAseman
71EP-API376AirbusA320199427.9CheckAseman
72EP-APH430AirbusA320199328.8GroundAseman
73EP-APA0002AirbusA343199229.11CheckAseman
74EP-ATH0339ATRAT73199229.2GroundAseman
75EP-ATZ0398ATRAT73199328.1ActiveAseman
76EP-ATX0573ATRAT75200021.1CheckAseman
77EP-ATU0697ATRAT75200219.2CheckAseman
78EP-APO26443BoeingB734199229.9CheckAseman
79EP-APP26464BoeingB734199229.6ActiveAseman
80EP-NSM25169BoeingB734199229.1CheckAseman
81EP-APQ26467BoeingB734199229.1ActiveAseman
82EP-ASI11519FokkerF100199427.4ActiveAseman
83EP-AST11523FokkerF100199527ActiveAseman
84EP-ATE11323FokkerF100199031.1ActiveAseman
85EP-ATF11476FokkerF100199328.4ActiveAseman
86EP-MEBE2319BritishRJ85199724.1ActiveMahan Air
87EP-MMSE2312BritishRJ85199724.2ActiveMahan Air
88EP-MEAE2309BritishRJ85199724.7CheckMahan Air
89EP-MNA24383BoeingB744199031.4CheckMahan Air
90EP-MED706AirbusA310199823.1ActiveMahan Air
91EP-TOA576AirbusA310199130.1CheckMahan Air
92EP-MNJ380AirbusA306198635ActiveMahan Air
93EP-MNH405AirbusA306198734.11ActiveMahan Air
94EP-MMO838AirbusA306200219.4ActiveMahan Air
95EP-MMI416AirbusA346200219.3ActiveMahan Air
96EP-MME371AirbusA346200120.7ActiveMahan Air
97EP-MNB24363BoeingB744198932.6CheckMahan Air
98EP-MNE23480BoeingB743198636StoredMahan Air
99EP-MNG401AirbusA306198734.11CheckMahan Air
100EP-MNL623AirbusA306199130.2ScrappedMahan Air
101EP-MNT546AirbusA306198932.2GroundMahan Air
102EP-MHO488AirbusA310198933StoredMahan Air
103EP-MMN524AirbusA310198932.3ActiveMahan Air
104EP-MMJ526AirbusA310198932.3ActiveMahan Air
105EP-MNF547AirbusA310199031.5ActiveMahan Air
106EP-MNX564AirbusA310199031.2ActiveMahan Air
107EP-MNV567AirbusA310199131ActiveMahan Air
108EP-MNO595AirbusA310199130.4CheckMahan Air
109EP-MNP620AirbusA310199130.2CheckMahan Air
110EP-MND23413BoeingB743198635.11StoredMahan Air
111EP-MMA56AirbusA343199328.4CheckMahan Air
112EP-MMB20AirbusA343199427.1ActiveMahan Air
113EP-MMC282AirbusA343199922.7CheckMahan Air
114EP-MMD164AirbusA343199724.9CheckMahan Air
115EP-MMT292AirbusA343199922.3GroundMahan Air
116EP-MMF376AirbusA346200120.3GroundMahan Air
117EP-MMG383AirbusA346200219.7StoredMahan Air
118EP-MMH391AirbusA346200219.4CheckMahan Air
119EP-MMQ449AirbusA346200219.1ActiveMahan Air
120EP-MMR615AirbusA346200417.1ActiveMahan Air
121EP-MMVE2079BritishB462198734.5CheckMahan Air
122EP-MOSE2347BritishRJ85199922.1ActiveMahan Air
123EP-MORE2392BritishRJ85200120.2ActiveMahan Air
124EP-MONE3358BritishRJ1H199922.4ActiveMahan Air
125EP-MOIE3362BritishRJ1H199922.2CheckMahan Air
126EP-MOEE3129BritishB463198932.7CheckMahan Air
127EP-MOCE3158BritishB463199031.8CheckMahan Air
128EP-MOME3165BritishB463199031.8CheckMahan Air
129EP-MOBE3212BritishB463199229.5CheckMahan Air
130EP-MOGE3343BritishRJ1H199922.9CheckMahan Air
131EP-MMP586AirbusA310199130.9ActiveMahan Air
132EP-CBD49510McDonnellMD82198932.1CheckChabahar
133EP-CBA49502McDonnellMD82198833.9CheckChabahar
134EP-CBI53187McDonnellMD83199526.4CheckChabahar
135EP-CBH53170McDonnellMD82199328.6CheckChabahar
136EP-CBC49506McDonnellMD82198932.1CheckChabahar
137EP-SIR29341BoeingB733199922.3CheckSaha
138EP-SII29056BoeingB733199724.5ActiveSaha
139EP-SIJ27633BoeingB733199724.9ActiveSaha
140EP-ZAC49949McDonnellMD83199130.4ActiveZagros
141EP-ZAK49627McDonnellMD83198932.1CheckZagros
142EP-ZAQ49769McDonnellMD83198833.1ActiveZagros
143EP-ZAM49483McDonnellMD82198635.4CheckZagros
144EP-ZAG49372McDonnellMD82198636CheckZagros
145EP-ZAF53119McDonnellMD82199328.7ActiveZagros
146EP-ZAE53066McDonnellMD82199229.11CheckZagros
147EP-ZAA49634McDonnellMD82198734.4ActiveZagros
148EP-ZGB2055AirbusA321200318.4GroundZagros
149EP-ZGA1977AirbusA321200318.8GroundZagros
150EP-ZAT0999AirbusA320199922.9ActiveZagros
151EP-ZGC0937AirbusA320199823.1GroundZagros
152EP-ZAL0400AirbusA320199329GroundZagros
153EP-ZAJ0407AirbusA320199328.11GroundZagros
154EP-ZAU0426AirbusA320199328.9GroundZagros
155EP-ZAP0426AirbusA320199229.1ActiveZagros
156EP-ZAV0395AirbusA320199229.1CheckZagros
157EP-ZAX0644AirbusA319199625.1ActiveZagros
158EP-ZAB49930McDonnellMD83199031.7Written offZagros
159EP-ZAD49279McDonnellMD82198536.4StoredZagros
160EP-LCS2957AirbusA321200615.1CheckKish Air
161EP-LCT2965AirbusA321200615.1ActiveKish Air
162EP-LCQ11492FokkerF100199526.1CheckKish Air
163EP-LCR11330FokkerF100199823.7ActiveKish Air
164EP-LCO53150McDonnellMD83199130.11ActiveKish Air
165EP-LCN49569McDonnellMD83198734.5ActiveKish Air
166EP-LCI49844McDonnellMD83198932.1GroundKish Air
167EP-LCK53224McDonnellMD82199427.8ActiveKish Air
168EP-LCJ53221McDonnellMD82199427.1ActiveKish Air
169EP-LCM53226McDonnellMD82199427.6CheckKish Air
170EP-LCL53229McDonnellMD82199527ActiveKish Air
171EP-OIL20222FokkerF50199229.6CheckKarun
172EP-NFA11407FokkerF100199229.6CheckKarun
173EP-NFT20220FokkerF50199130.7ActiveKarun
174JY-JAY29244BoeingB737199823.5StoredKarun
175EP-SUS11487FokkerF100199526.11GroundKarun
176EP-AWZ11497FokkerF100199427.2ActiveKarun
177EP-MIS11503FokkerF100199427.1ActiveKarun
178EP-OPI11509FokkerF100199427.1ActiveKarun
179EP-AJJ525AirbusA320199526.11ActiveMeraj
180EP-SIF762AirbusA306199526.3GroundMeraj
181EP-SIG750AirbusA306199526.11ActiveMeraj
182EP-AJH1353AirbusA320200021.2ActiveMeraj
183EP-AJI1300AirbusA320200021.5CheckMeraj
184EP-SSL1916AirbusA319200318.11ActiveMeraj
185EP-SSP2091AirbusA319200318.2CheckMeraj
186EP-FPA29337BoeingB733199922.7ActiveFly Persia
187EP-FPC28558BoeingB733199724.9ActiveFly Persia
188EP-PSA27599BoeingB752199625.1Stored*Fly Persia
189EP-PAA7439BombardierCRJ2200021.2GroundPars Air
190EP-PAB7529BombardierCRJ2200120.7ActivePars Air
191EP-PAC7486BombardierCRJ2200120.11ActivePars Air
192EP-PUQ145447EmbraerE145200219.2StoredPouya
193EP-PUD145426EmbraerE145200120.7ActivePouya
194EP-PUE145285EmbraerE145200021.5ActivePouya
195EP-PUG145440EmbraerE145200120.7ActivePouya
196EP-PUI145025EmbraerE145199724.4CheckPouya
197EP-PUJ145026EmbraerE145199724.4CheckPouya
198EP-FQJ11477FokkerF100199328.1CheckQeshm Air
199EP-FQI11475FokkerF100199328.1ActiveQeshm Air
200EP-FQF11444FokkerF100199328.1CheckQeshm Air
201EP-FQG11462FokkerF100199526.5ActiveQeshm Air
202EP-FQZE3332BritishRJ1H199823.5CheckQeshm Air
203EP-FQXE3356BritishRJ1H199922.5CheckQeshm Air
204EP-FQVE3375BritishRJ1H200021.6ActiveQeshm Air
205EP-FQUE3374BritishRJ1H200021.7ActiveQeshm Air
206EP-FQTE3320BritishRJ1H199724.1StoredQeshm Air
207EP-FQSE2363BritishRJ85199922.1StoredQeshm Air
208EP-FQP607AirbusA320199625.6CheckQeshm Air
209EP-FQQ611AirbusA320199625.6StoredQeshm Air
210EP-FQR0607AirbusA320199625.7ActiveQeshm Air
211EP-FQO764AirbusA306199625.9ActiveQeshm Air
212EP-FQN749AirbusA306199527ActiveQeshm Air
213EP-FQM603AirbusA306199130.11CheckQeshm Air
214EP-FQL744AirbusA306199427.1StoredQeshm Air
215EP-FQK584AirbusA306199031.1ActiveQeshm Air
216EP-AOA29107BoeingB734199823.11ActiveSepehran
217EP-FSK24826AirbusB737199130.9ActiveSepehran
218EP-AOB28669AirbusB737199724.7ActiveSepehran
219EP-FSI29340BoeingB733199922.4ActiveSepehran
220EP-FSA25066BoeingB735199427.8ActiveSepehran
221EP-FSB25218BoeingB735199130.5ActiveSepehran
222EP-FSF26537BoeingB735199229.8StoredSepehran
223EP-RBC28922BoeingB737199823.6ActiveTaban Air
224EP-SEB49857McDonnellMD83199031.11Active*Taban Air
225EP-TBB53549McDonnellMD88199724.8ActiveTaban Air
226EP-TBC53550McDonnellMD88199724.7ActiveTaban Air
227EP-SEC53231McDonnellMD82199526.1Ground*Taban Air
228EP-TBJ28202BoeingB734199823.1ActiveTaban Air
229EP-TBH0565AirbusA310199031.1GroundTaban Air
230EP-TBGE2289BritishRJ85199625.7ScrappedTaban Air
231EP-TBF53546McDonnellMD88199625.2CheckTaban Air
232EP-TBE53548McDonnellMD88199724.9CheckTaban Air
233EP-TBD53547McDonnellMD88199724.1GroundTaban Air
234EP-TAL53625McDonnellMD83199922.4ActiveATA
235EP-EMA145253EmbraerE145200021.9CheckATA
236EP-EMB145282EmbraerE145200021.6CheckATA
237EP-EMC145564EmbraerE145200219.11ActiveATA
238EP-TAB362AirbusA320199229.4StoredATA
239EP-TAC405AirbusA320199328.11ActiveATA
240EP-TAD361AirbusA320199229.4CheckATA
241EP-TAF25995BoeingB733199328.9CheckATA
242EP-TAG28997BoeingB735199823.1CheckATA
243EP-TAM53465McDonnellMD83199427.1ActiveATA
244EP-TAN53520McDonnellMD83199427.8ActiveATA
245EP-TAO53597McDonnellMD83199823.1ActiveATA
246EP-TAP53466McDonnellMD83199823.1ActiveATA
247EP-TAQ53488McDonnellMD83199625.9ActiveATA
248EP-TAR53198McDonnellMD83199130.1ActiveATA
249EP-TAS49986McDonnellMD83199130.1CheckATA
250EP-VAA29245BoeingB733199823.6ActiveVaresh
251EP-VAI29055BoeingB733199724.5ActiveVaresh
252EP-VAF28201BoeingB735199823.11ActiveVaresh
253EP-VAR28927BoeingB735199823.4CheckVaresh
254EP-VBM28921BoeingB735199823.6ActiveVaresh

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 254   |   Average Age = 25.7

لیست هواپیما های ایرانی فعال در ناوگان هوایی