امروز: سه شنبه، 12 مهر 1401 | UTC :

تارنمای تخصصی ناوگان هوایی ایران

وبسایت مرجع هوانوردی و هوافضای پارسی

لیست تمام هواپیما های ایران

Custom Fleet List

Active Filters For Below Table :

Sort By:operator
ItemRegisterMSNCompanyTypeFirst FlightAgeStatusOperator
1EP-KPB28924BoeingB735199824.2ActiveCaspian
2EP-CAP26466BoeingB734199230CheckCaspian
3EP-CAQ26467BoeingB734199230GroundCaspian
4EP-CAR26451BoeingB734199329.3ActiveCaspian
5EP-KPA28919BoeingB735199824.3ActiveCaspian
6EP-CAS53623McDonnellMD83199923.1ActiveCaspian
7EP-CPD53188McDonnellMD83199527.2CheckCaspian
8EP-CPU53223McDonnellMD83199428.6ActiveCaspian
9EP-CPV49938McDonnellMD83199031.11ActiveCaspian
10EP-CPX53463McDonnellMD83199428.3CheckCaspian
11EP-CPZ53464McDonnellMD83199428.2Written offCaspian
12EP-IFA7418AirbusA32120165.1ActiveIran Air
13EP-IBA723AirbusA306199328.9ActiveIran Air
14EP-IBB727AirbusA306199428.8CheckIran Air
15EP-IBC632AirbusA306199230.6ActiveIran Air
16EP-IBD696AirbusA306199329.6CheckIran Air
17EP-IBG299AirbusA30B198438.1ActiveIran Air
18EP-IBH302AirbusA30B198437.1StoredIran Air
19EP-IBI151AirbusA30B198141.3StoredIran Air
20EP-IBJ256AirbusA30B198339.4StoredIran Air
21EP-IBK671AirbusA310199329.7ActiveIran Air
22EP-IBL436AirbusA310198735.5GroundIran Air
23EP-IBS80AirbusA30B198042.7CheckIran Air
24EP-IEB575AirbusA320199626.8GroundIran Air
25EP-IED345AirbusA320199230.3GroundIran Air
26EP-IEE303AirbusA320199230.7ActiveIran Air
27EP-IEF312AirbusA320199230.6ActiveIran Air
28EP-IEG2054AirbusA320200319.3CheckIran Air
29EP-IJA1540AirbusA33220148.4ActiveIran Air
30EP-IJB1586AirbusA33220147.1ActiveIran Air
31EP-ICD24134BoeingB742198834ActiveIran Air
32EP-CFM11394FokkerF100199230.5ActiveIran Air
33EP-CFR11383FokkerF100199230.6ActiveIran Air
34EP-IDF11298FokkerF100199031.1ActiveIran Air
35EP-IDG11302FokkerF100199131.8StoredIran Air
36EP-ITA1386ATRAT7620175.9CheckIran Air
37EP-ITB1389ATRAT7620175.8CheckIran Air
38EP-ITC1390ATRAT7620175.2CheckIran Air
39EP-ITD1391ATRAT7620165.9CheckIran Air
40EP-ITE1424ATRAT7620175.1CheckIran Air
41EP-ITF1431ATRAT7620175.1ActiveIran Air
42EP-ITG1477ATRAT7620174.9CheckIran Air
43EP-ITI1489ATRAT7620184.6CheckIran Air
44EP-ITJ1494ATRAT7620184.6ActiveIran Air
45EP-ITK1503ATRAT7620184.3CheckIran Air
46EP-ITL1504ATRAT7620184.4CheckIran Air
47EP-ITM1510ATRAT7620184.3ActiveIran Air
48EP-ITH1478ATRAT7620174.9CheckIran Air
49EP-IEQ1679AirbusA319200220.7ActiveIran Air
50EP-IEP1654AirbusA319200220.8CheckIran Air
51EP-IER1753AirbusA319200220.4StoredIran Air
52EP-MDL644AirbusA310199230.6ActiveAirtour
53EP-MDK636AirbusA310199230.8ActiveAirtour
54EP-MNI408AirbusA306198735.7Check*Airtour
55EP-MDE49523McDonnellMD82199031.1ActiveAirtour
56EP-MDC49524McDonnellMD83199032.9ActiveAirtour
57EP-MDD49852McDonnellMD82199230.3ActiveAirtour
58EP-MDF53184McDonnellMD83199428.3ActiveAirtour
59EP-MDG53232McDonnellMD82199527.7CheckAirtour
60EP-TTA393AirbusA320199229.9Check*Airtour
61EP-MDN701AirbusA306199329.4CheckAirtour
62EP-MDM773AirbusA306199625.1CheckAirtour
63EP-MDU608AirbusA306199131.5ActiveAirtour
64EP-ASQ11513FokkerF100199428.5CheckAseman
65EP-ATC11296FokkerF100199032StoredAseman
66EP-ATG11329FokkerF100199131.3ActiveAseman
67EP-ASR11522FokkerF1002/1227.9CheckAseman
68EP-ASR11522FokkerF100199427.1ActiveAseman
69EP-APF354AirbusA320199230.2GroundAseman
70EP-APE414AirbusA320199329.7GroundAseman
71EP-APG480AirbusA320199428.4CheckAseman
72EP-APJ376AirbusA320199229.11CheckAseman
73EP-API476AirbusA320199428.5CheckAseman
74EP-APH430AirbusA320199329.4GroundAseman
75EP-APA2AirbusA343199230.8ActiveAseman
76EP-ATH339ATRAT73199229.1GroundAseman
77EP-ATZ398ATRAT73199328.9ActiveAseman
78EP-ATX573ATRAT75200021.9CheckAseman
79EP-ATU697ATRAT75200219.1CheckAseman
80EP-APO26443BoeingB734199230.5ActiveAseman
81EP-APP26464BoeingB734199230.2CheckAseman
82EP-NSM25169BoeingB734199230.7CheckAseman
83EP-APQ27083BoeingB734199229.1CheckAseman
84EP-ASI11519FokkerF100199428ActiveAseman
85EP-AST11523FokkerF100199527.8CheckAseman
86EP-ATE11323FokkerF100199031.9ActiveAseman
87EP-ATF11476FokkerF100199329CheckAseman
88EP-MEBE2319BritishRJ85199724.9ActiveMahan Air
89EP-MMSE2312BritishRJ85199724.1ActiveMahan Air
90EP-MEAE2309BritishRJ85199725.3ActiveMahan Air
91EP-MEE24383BoeingB744199032.1ActiveMahan Air
92EP-MED706AirbusA310199824.6ActiveMahan Air
93EP-MEC574AirbusA310199131.6ActiveMahan Air
94EP-MNJ380AirbusA306198635.9ActiveMahan Air
95EP-MNH405AirbusA306198735.8ActiveMahan Air
96EP-MMO838AirbusA306200220.1ActiveMahan Air
97EP-MME371AirbusA346200121.3CheckMahan Air
98EP-MNB24363BoeingB744198933.2CheckMahan Air
99EP-MNE23480BoeingB743198636.9StoredMahan Air
100EP-MNG401AirbusA306198735.8CheckMahan Air
101EP-MNL623AirbusA306199130.11ScrappedMahan Air
102EP-MNT546AirbusA306198932.1GroundMahan Air
103EP-MHO488AirbusA310198933.8StoredMahan Air
104EP-MMN524AirbusA310198933CheckMahan Air
105EP-MMJ526AirbusA310198932.11CheckMahan Air
106EP-MNF547AirbusA310199032.1ActiveMahan Air
107EP-MNX564AirbusA310199031.1CheckMahan Air
108EP-MNV567AirbusA310199131.9ActiveMahan Air
109EP-MNO595AirbusA310199131.1ActiveMahan Air
110EP-MNP620AirbusA310199130.1CheckMahan Air
111EP-MMA56AirbusA343199329ActiveMahan Air
112EP-MMB20AirbusA343199427.9ActiveMahan Air
113EP-MMC282AirbusA343199923.3CheckMahan Air
114EP-MMD164AirbusA343199725.6ActiveMahan Air
115EP-MMT292AirbusA343199923GroundMahan Air
116EP-MOQE2261BritishRJ85199527.6ActiveMahan Air
117EP-MMG383AirbusA346200220.3StoredMahan Air
118EP-MMH391AirbusA346200220.1CheckMahan Air
119EP-MMQ449AirbusA346200219.1ActiveMahan Air
120EP-MMR615AirbusA346200417.1ActiveMahan Air
121EP-MMVE2079BritishB462198735.1ActiveMahan Air
122EP-MOSE2347BritishRJ85199923.6CheckMahan Air
123EP-MORE2392BritishRJ85200120.1CheckMahan Air
124EP-MONE3358BritishRJ1H199923ActiveMahan Air
125EP-MOIE3362BritishRJ1H199922.1ActiveMahan Air
126EP-MOEE3129BritishB463198933.4ActiveMahan Air
127EP-MOCE3158BritishB463199032.4CheckMahan Air
128EP-MOME3165BritishB463199032.4ActiveMahan Air
129EP-MOBE3212BritishB463199230.2CheckMahan Air
130EP-MOGE3343BritishRJ1H199923.5ActiveMahan Air
131EP-MMP586AirbusA310199131.6ActiveMahan Air
132EP-CBD49510McDonnellMD82198933.7ActiveChabahar
133EP-CBA49502McDonnellMD82198834.5CheckChabahar
134EP-CBI53187McDonnellMD83199527.1ActiveChabahar
135EP-CBH53170McDonnellMD82199329.3ActiveChabahar
136EP-CBC49506McDonnellMD82198933.6CheckChabahar
137EP-SEB49857McDonnellMD83199032.8Active*Chabahar
138EP-SEC53231McDonnellMD82199527.7Check*Chabahar
139EP-SIR29341BoeingB733199922.11ActiveSaha
140EP-SIH21486BoeingB742197744.1ActiveSaha
141EP-SII29056BoeingB733199725.1ActiveSaha
142EP-SIJ27633BoeingB733199725.5CheckSaha
143EP-ZAC49949McDonnellMD83199131CheckZagros
144EP-ZAK49627McDonnellMD83198933.6CheckZagros
145EP-ZAQ49769McDonnellMD83198833.9ActiveZagros
146EP-ZAM49483McDonnellMD82198636CheckZagros
147EP-ZAG49372McDonnellMD82198636.8CheckZagros
148EP-ZAF53119McDonnellMD82199329.3CheckZagros
149EP-ZAE53066McDonnellMD82199230.7ActiveZagros
150EP-ZAA49634McDonnellMD82198735CheckZagros
151EP-ZGB2055AirbusA321200319CheckZagros
152EP-ZGA1977AirbusA321200319.4CheckZagros
153EP-ZAT999AirbusA320199923.6ActiveZagros
154EP-ZGC937AirbusA320199823.9GroundZagros
155EP-ZAL400AirbusA320199329.8ActiveZagros
156EP-ZAJ407AirbusA320199329.8GroundZagros
157EP-ZAU426AirbusA320199329.5GroundZagros
158EP-ZAP311AirbusA320199230.6ActiveZagros
159EP-ZAV395AirbusA320199229.9ActiveZagros
160EP-ZAX644AirbusA319199625.9ActiveZagros
161EP-ZAB49930McDonnellMD83199032.4Written offZagros
162EP-ZAD49279McDonnellMD82198537StoredZagros
163EP-LCS2957AirbusA321200615.1CheckKish Air
164EP-LCT2965AirbusA321200615.1CheckKish Air
165EP-LCQ11492FokkerF100199527.6CheckKish Air
166EP-LCR11330FokkerF100199824.3CheckKish Air
167EP-LCO53150McDonnellMD83199131.8CheckKish Air
168EP-LCN49569McDonnellMD83198735.2ActiveKish Air
169EP-LCI49844McDonnellMD83198933.7GroundKish Air
170EP-LCK53224McDonnellMD82199428.5ActiveKish Air
171EP-LCJ53221McDonnellMD82199428.7CheckKish Air
172EP-LCM53226McDonnellMD82199428.3ActiveKish Air
173EP-LCL53229McDonnellMD82199527.9CheckKish Air
174EP-OIL20222FokkerF50199230.3ActiveKarun
175EP-NFA11407FokkerF100199230.2ActiveKarun
176EP-NFT20220FokkerF50199131.4ActiveKarun
177EP-NFB29244BoeingB733199824.2StoredKarun
178EP-JIA29267BoeingB733199923.8ActiveKarun
179EP-SUS11487FokkerF100199527.7GroundKarun
180EP-AWZ11497FokkerF100199427.1CheckKarun
181EP-MIS11503FokkerF100199427.1ActiveKarun
182EP-OPI11509FokkerF100199428.6ActiveKarun
183EP-JIB29327BoeingB733199824.5ActiveKarun
184EP-AJJ525AirbusA320199527.8CheckMeraj
185EP-SIF762AirbusA306199526.11GroundMeraj
186EP-SIG750AirbusA306199527.7CheckMeraj
187EP-AJH1353AirbusA320200021.11CheckMeraj
188EP-AJI1300AirbusA320200022.1ActiveMeraj
189EP-SSL1916AirbusA319200319.8ActiveMeraj
190EP-SSP2091AirbusA319200318.1ActiveMeraj
191EP-FPA29337BoeingB733199923.4CheckFly Persia
192EP-FPC28558BoeingB733199725.5CheckFly Persia
193EP-PSA27599BoeingB752199626.7Stored*Fly Persia
194EP-PAA7439BombardierCRJ2200021.11GroundPars Air
195EP-PAB7529BombardierCRJ2200121.4ActivePars Air
196EP-PAC7486BombardierCRJ2200121.7ActivePars Air
197EP-PUQ145447EmbraerE145200219.11ActivePouya
198EP-PUD145426EmbraerE145200121.4ActivePouya
199EP-PUE145285EmbraerE145200022.2ActivePouya
200EP-PUG145440EmbraerE145200121.4ActivePouya
201EP-PUI145025EmbraerE145199725CheckPouya
202EP-PUJ145026EmbraerE145199725CheckPouya
203EP-FAA24576BoeingB742199031.11ActiveFars Qeshm
204EP-FAB25171BoeingB742199130.11CheckFars Qeshm
205EP-FQJ11477FokkerF100199328.9ActiveQeshm Air
206EP-FQI11475FokkerF100199328.9CheckQeshm Air
207EP-FQF11444FokkerF100199329.7CheckQeshm Air
208EP-FQG11462FokkerF100199527.1ActiveQeshm Air
209EP-FQZE3332BritishRJ1H199824.1CheckQeshm Air
210EP-FQXE3356BritishRJ1H199923.1ActiveQeshm Air
211EP-FQVE3375BritishRJ1H200022.2ActiveQeshm Air
212EP-FQUE3374BritishRJ1H200022.3ActiveQeshm Air
213EP-FQTE3320BritishRJ1H199724.9StoredQeshm Air
214EP-FQSE2363BritishRJ85199922.1StoredQeshm Air
215EP-FQP617AirbusA320199626.3ActiveQeshm Air
216EP-FQH611AirbusA320199626.3CheckQeshm Air
217EP-FQR607AirbusA320199626.3ActiveQeshm Air
218EP-FQO764AirbusA306199626.5CheckQeshm Air
219EP-FQN749AirbusA306199527.9CheckQeshm Air
220EP-FQM603AirbusA306199131.8ActiveQeshm Air
221EP-FQL744AirbusA306199427.1StoredQeshm Air
222EP-FQK584AirbusA306199031.9ActiveQeshm Air
223EP-AOA29107BoeingB734199824.7CheckSepehran
224EP-FSK24826BoeingB735199131.5ActiveSepehran
225EP-AOB28669BoeingB733199725.3CheckSepehran
226EP-FSI29340BoeingB733199923.1ActiveSepehran
227EP-FSA25066BoeingB735199428.5ActiveSepehran
228EP-FSB25218BoeingB735199131.1ActiveSepehran
229EP-FSF26537BoeingB735199230.4StoredSepehran
230EP-NSP27085BoeingB734199229.1ActiveSepehran
231EP-TBB53549McDonnellMD88199725.5CheckTaban Air
232EP-TBC53550McDonnellMD88199725.4CheckTaban Air
233EP-TBJ28202BoeingB734199824.7CheckTaban Air
234EP-TBH565AirbusA310199031.9CheckTaban Air
235EP-TBG2289BritishRJ85199626.3ScrappedTaban Air
236EP-TBF53546McDonnellMD88199625.11ActiveTaban Air
237EP-TBE53548McDonnellMD88199725.6CheckTaban Air
238EP-TBD53547McDonnellMD88199725.7GroundTaban Air
239EP-TAL53625McDonnellMD83199923.1ActiveATA
240EP-EMA145253EmbraerE145200022.6CheckATA
241EP-EMB145282EmbraerE145200022.3ActiveATA
242EP-EMC145564EmbraerE145200220.8CheckATA
243EP-TAB362AirbusA320199230.1StoredATA
244EP-TAC405AirbusA320199329.8ActiveATA
245EP-TAD361AirbusA320199230.1CheckATA
246EP-TAF25995BoeingB733199329.6CheckATA
247EP-TAG28997BoeingB735199824.7CheckATA
248EP-TAM53465McDonnellMD83199427.9CheckATA
249EP-TAN53520McDonnellMD83199428.5ActiveATA
250EP-TAO53597McDonnellMD83199823.9ActiveATA
251EP-TAP53466McDonnellMD83199823.9ActiveATA
252EP-TAQ53488McDonnellMD83199626.6ActiveATA
253EP-TAR53198McDonnellMD83199131.6ActiveATA
254EP-TAS49986McDonnellMD83199131.6CheckATA
255YV3535416AirbusA346200219.11Ground
256YV353123413BoeingB743198636.8Stored
257YV3533376AirbusA346200121Ground
258EP-RBC28922BoeingB735199824.3ActiveVaresh
259EP-VAA29245BoeingB733199824.2ActiveVaresh
260EP-VAI29055BoeingB733199725.1ActiveVaresh
261EP-VAF28201BoeingB735199824.7ActiveVaresh
262EP-VAR28927BoeingB735199824ActiveVaresh
263EP-VBM28921BoeingB735199824.3ActiveVaresh
264EP-VAK23937BoeingB733198834.2ActiveVaresh

Use [ This Link ] For Aceess To this Results.


Total Items = 264   |   Average Age = 26.6

لیست هواپیما های ایرانی فعال در ناوگان هوایی